Dagbrudd på Stjernøya

Ettersituasjonen sett fra Øksfjord | Fotomontasje: Multiconsult

Dagbrudd på Stjernøya

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Dagens virksomhet i eksisterende dagbrudd ved Nabbaren på Stjernøya, foregår i tråd med gjeldende kommunale planer, dvs kommuneplanens arealdel og reguleringsplan fra 2000. Med dagens driftsopplegg legger gjeldende reguleringsplan til rette for å opprettholde drift i om lag 20 år.

North Cape Minerals AS ønsker nå å utvide dagbruddet, hvilket utløser krav om reguleringsplan ihht plan- og bygningslovens bestemmelser, med påfølgende plikt til utarbeidelse av konsekvensutredning.

I det gjennomførte konsekvensutredningsarbeidet er virkningene av forslagsstillers planlagte løsning (Hovedalternativet) sammenliknet med virkningene ved en realisering av gjeldende reguleringsplan (0-alternativet).

Våre tjenester

  • Prosessrådgivning
  • Forslag til planprogram
  • Komplett reguleringsplan inkl konsekvensutredning i tråd med planprogrammet