1/3

Klar for vindproduksjon | Foto: Bjarne Riesto

2/3

Turbinmontasje | Foto: Bjarne Riesto

3/3

Rotorløft | Foto: Multiconsult

Raggovidda vindkraftverk

Prosjektering og gjennomføring

Raggovidda vindkraftverk, trinn 1, sto ferdig september 2014. Anlegget er lokalisert i Berlevåg kommune, Finnmark. Anlegget består av 15 stk. Siemens vindturbiner, klasse IEC IA, med totalt 45 MW installert effekt. Multiconsult har deltatt i planlegging og prosjektering, utarbeidelse av forespørsler og kontraktsoppfølging.

I byggefaseen har Multiconsult hatt prosjektledelse, fagansvar for alle fagdisipliner, byggeledelse, samt utarbeidelse og oppfølging av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA). Vindkraftanlegget ble ferdigstillt uten fraværsskader, innenfor budsjett og tid.

Løsning av oppdraget

Anleggsarbeidet startet opp sommeren 2013 med bygging av vei og transformatorstasjon. Det ble valgt å bygge innendørs transformatorstasjon for beskyttelse mot snø og sikkert vedlikehold om vinteren. Sommeren 2014 ble vindturbinene tatt i land i Båtsfjord og transportert til Raggovidda. I løpet av åtte uker ble 15 turbiner montert.

Av infrastuktur er det bygd ca. 20 km vei og ca. 24 km med kabelnett. Internt kabelnett er lagt i veiskulder. I tillegg er det bygget 2,5 km 132 kV kraftlinje fra anlegget til regionalnettet. Det ble valgt stagforankret turbinfundament (Rock adapter). Prosjektet ble gjennomført med sju byggherrestyrte sideordnede kontrakter. Multiconsults erfaring fra tidligere vindkraftutbygginger ble viktig for en vellykket koordinering mellom de ulike fagene. Høyt fokus på HMS/SHA og tett oppfølging av de enkelte kontraktene, bidro til en vellykket prosjektgjennomføring. Vindkraftanlegget ble ferdigstillt uten fraværsskader, innenfor budsjett og tid.

Våre tjenester

  • Prosjektering og rådgiving
  • Forespørsler
  • Kontraktsledelse
  • Produksjonsoptimering
  • Vindressurs
  • Støy- og skyggekast
  • Miljø-transport og anleggsplan (MTA)
  • Byggeledelse/SHA