1/2

Kabelgrøft | Foto: Multiconsult

2/2

Ferdig fundament | Foto: Multiconsult

Hamnefjell vindkraftverk

Prosjektering og gjennomføring

Hamnefjell vindkraftverk, trinn 1, er under bygging og ferdigstilles i løpet av høsten 2017.

Anlegget er lokalisert i Båtsfjord kommune, Finnmark. Anlegget består av 15 Vestas-turbiner, klasse IEC IB, med totalt 50 MW installert effekt. Multiconsult har tatt del i prosjektering, kontraktsoppfølging, gjennomføring, nett, byggeledelse, SHA, samt utarbeidelse og oppfølging av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA).

Multiconsult var også involvert i tidligfasestudier. Pr. november 2016 er veier, trafo- og servicebygg, internt kabelnett og turbinfundamenter ferdigstillet. Turbinmontasje er planlagt utført sommeren 2017.

Løsning av oppdraget

Hamnefjell vindkraftverk er lokalisert i et område nært kysten med høy vind.

Vindturbinene er planlagt tatt i land ved Båtsfjord kai for videre transport til anlegget. Det er valgt å bygge innendørs transformatorstasjon for beskyttelse mot vær og vind. Det er i tillegg bygget et servicebygg. Av infrastuktur er det bygd ca. 8 km internvei hvor internt kabelnett er lagt i veiskulder. Det valgt å bygge kvadratiske gravitasjonsfundament med ca. 450 m3 betong. Oppstillingsplassene er bygd iht. krav fra turbinleverandør. Vindkraftverket vil tilknyttes Båtsfjord trafostasjon (regionalnettet) med en 2,6 km 132 kV kraftlinje.

Våre tjenester

  • Prosjektering og rådgiving
  • Forespørsler
  • Kontraktsledelse
  • Produksjonsoptimering
  • Vindressurs
  • Støy- og skyggekast
  • Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
  • Byggeledelse/SHA