Urban flom i Maridalsveien, Oslo | Foto: Lisa Emila Hoven

Pilotprosjekt klimatilpasning for Oslo kommune

Kost-/nytteanalyse for bruk av vei som flomvei

Klimaendringer vil i Norge gi økt nedbørsintensitet, som igjen medfører økt flomavrenning. Uten forebyggende tiltak vil dette føre til en økning i skadekostnadene som oppstår på grunn av overvann.

Dette pilotprosjektet hadde som mål å utvikle en metode for analyse og prioritering av tiltak for demping av urban flom ved bruk av hydraulisk modellering og kost-/ nytteanalyse. Oppgaven var å se på overvannstiltak og flomproblemer ved to eksempelområder i Oslo, en boliggate i bratt terreng (Venåsvegen) og et urbant område (Maridalsveien). Prosjektet ble styrt av Klimaetaten som en del av deres arbeid i ”I Front-nettverket”, et klimatilpasningsnettverk koordinert av Miljødirektoratet.

Løsning av oppdraget

Tiltakene ble modellert i programmet MIKE for å undersøke i hvilken grad de vurderte tiltakene hadde effekt på flomskader. Resultatene fra modelleringen er presentert blant annet i form av kart som viser oversvømte arealer.

Kartene er brukt til å identifisere bygninger som man forventer at kan få flomskader med og uten tiltak. Til kost-/nytteanalysen ble det brukt et verktøy utviklet for NVE. Verktøyet ble i dette prosjektet videreutviklet for å bedre håndtere flom i urbane områder.

Verktøyet bidrar til en økonomisk verdsetting av sparte flomskader. Forventet årlig skade for et område beregnes med og uten tiltak, og for kost-/nytteanalyse beregnes nytten som nåverdi av redusert årlig skade. Ved hjelp av dette kan man avgjøre om analysert tiltak er sammfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke.

Våre tjenester

  • Valg og utforming av overvannstiltak
  • Modellering av dagens situasjon og ny situasjon med overvannstiltak for tre forskjellige gjentaksintervall
  • Tilpassing av eksisterende kost-/ nytteverktøy
  • Kost-/ nytteanalyse
  • Utvikle en metode for å gjøre tilsvarende analyser med mål om at flere kommuner skal kunne bruke denne metoden