1/2

Sagstubekken | Foto: Geir Helge Kiplesund

2/2

Eksisterende bro over Augla | Foto: Geir Helge Kiplesund

Flomsikringsprosjektet Gudbrandsdalen

Bistand til prosjektering

Jernbaneverket har satt i gang et arbeid for å bedre sikkerheten mot flomhendelser på Dovrebanen i etterkant av store flomhendelser i 2011 og 2013, og Multiconsult fikk oppdraget med å bistå Jernbaneverket Område Midt Flomsikringsprosjektet med prosjekterings- og rådgivningstjenester:

 • Myndighetsavklaringer og plansøknader
 • Utarbeidelse av byggeplaner og beskrivelse av tiltak
 • Utarbeidelse av prisforespørsel for innkjøp av konstruksjoner samt bistand til bestilling og oppfølging overfor leverandør
 • Ivaretagelse av grensesnittet mot jernbaneteknikk
 • Bistand i kontraherings- og utførelsesfase

Løsning av oppdraget

Oppdraget startet med en gjennomgang av aktuelle lokasjoner inkludert tidligere forprosjekt for 8 av disse samt befaring av disse. Viktige dimensjoneringsforutsetninger slik som flomberegninger ble gjennomgått og supplert der dette ikke allerede forelå. For 4 kryssinger med tunnel ble det utarbeidet en tiltaksrapport som beskriver kapasitetsforholdene ved dagens anlegg og anbefalte tiltak for å bedre sikkerheten, dette gikk primært på rensk og driftsmessige tiltak for å hindre tilstopping med sedimenter samt tiltak for å redusere isproblemer. På ett punkt ble kulvert anbefalt beholdt men tiltak i vassdraget oppstrøms for å hindre vannstrømning utenfor elveleiet ble beskrevet. På de resterende punktene ble det prosjektert nye kulverter samt flomsikring og erosjonssikring av elveleier, dette inkluderer også energidrepere og sedimentbasseng på enkelte punkter. Sentralt i planleggingen av flere av punktene var hensyn til fisk og vassdragsmiljø da flere av bekkene/elvene er viktige habitat for storørreten i Gudbrandsdalslågen. Det ble for disse punkene utarbeidet anbudsgrunnlag og byggeplaner. Videre har det underveis i byggeprosessen vært noe oppfølging av byggearbeid i forbindelse med avklaringer, endringer og uforutsette hendelser.

Våre tjenester

 • Plan
 • Miljø
 • Vassdragsteknikk
 • Geoteknikk
 • Grunnundersøkelser
 • Landskap
 • Konstruksjon
 • Bygg