1/2

Gjøleelva | Foto: Multiconsult/Kari Havnevik

2/2

Orgylelva | Foto: Multiconsult/Kari Havnevik

Flomtilpasningstiltak i Volda

Kartlegging av flomfare og flomtilpasningstiltak i Melshornsida

Prosjektet omfatter tre flomutsatte elver som går gjennom urbane områder i Volda sentrum. De tre bekkene Gjøleelva, Orgyelva og Heltneelva har en lang historie med flomhendelser. Alle bekkene går gjennom kulverter og bruer og har blitt tilstoppet med sedimenter og drivgods fra flomhendelser.

Oppgaven besto i å kartlegge flomfare og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for flomtilpasningstiltak for de tre elvene dimensjonert for 200-årsflom med 40% klimapåslag.

Løsning av oppdraget

Hydrauliske analyser har blitt foretatt for å dimensjonere og prosjektere nye kulverter, bruer, forbygninger og erosjonssikring. Multiconsult har prosjektert overføringskanaler av flomvann fra Orgylevla til Gjølelva og delvis til Heltneelva for å fordele vannmengden i de tre elvene. Det har blitt prosjektert sju nye kulverter, fire overføringsgrøfter og tre gangbruer i tillegg til kulvertåpninger, sperredammer og terskler dimensjonert for 200 års flom med 40% klimapåslag.

Forbygningene har blitt designet og tilpasset i landskapet med kombinert formål som sikringstiltak og turveg. Tiltaket med en tilrettelagt blågrønn korridor knytter naturområdene i nord med sports- og badeplassen ved Rotevatnet og er en del av et større turvegnettverk i Volda.

Våre tjenester

  • Hydraulisk analyse og flomsonekartlegging
  • Prosjektering av flomtilpasningstiltak
  • Kost-/ nyttevurderinger
  • Prosjektering av tursti langs Heltneelva som stedvis fungerer som flomverk
  • Geotekniske vurderinger