1/2

Kalksjø – utvalgt naturtype | Foto: F. Gregersen

2/2

Hul eik – utvalgt naturtype | Foto: F. Gregersen

Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven

Evaluering/studie

Klima- og miljødepartementet engasjerte Multiconsult i samarbeid med Bærekraftig Investering AS, til å innhente erfaringer om praktiseringen av følgende fire regelverk i naturmangfoldloven:

i) reglene om de miljørettslige prinsippene (§§ 8 til 12)

ii) priorterte arter (§§ 23 og 24)

iii) utvalgte naturtyper (§§ 52 til 56)

iv) dispensasjoner i verneområder (§ 48)

Formålet med prosjektet var både å innhente og sammenstille erfaringer fra bruken av disse fire regelverkene, samt å komme med innspill til forbedringer og forenklinger av praktiseringen.

Løsning av oppdraget

Erfaringsinnhentingen i oppdraget er basert på omfattende spørreundersøkelser på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, intervjuer med offentlige myndigheter og interesse- og bransje-organisasjoner samt gjennomgang av saksdokumenter. Erfaringsinnhentingen bygger i all hovedsak på erfaringsmateriale fra institusjoner som utøver offentlig myndighet. Omfattende spørre-undersøkelser ble sendt til alle landets kommuner og tre avdelinger hos alle fylkesmennene.

Resultatene fra erfaringsinnhentingen analysert og presentert i en rapport publisert på departementets hjemmesider.

Våre tjenster

  • Innhenting og sammenstilling av erfaringer om praktiseringen av fire regelverk i naturmangfoldloven
  • Gjennomføring av spørreundersøkelser
  • Intervjuer med offentlige myndigheter interesse- og bransjeorganisasjoner
  • Gjennomgang av saksdokumenter
  • Analyse av data
  • Utarbeidelse av rapport
  • Muntlig presentasjon av resultater