Heltneelva | Foto: Multiconsult / Kari Havnevik

Melshornsida

Kartlegging av flomfare og tiltak for klimatilpasning

Prosjektet besto av kartlegging av flomfare, samt å finne aktuelle tiltak for klimatilpassing i Melshornside i Volda kommune. Målet med prosjektet er å sikre at sentrumsområdet i kommunen kan håndtere fremtidige nedbørsmengder.

Oppgaven inkluderte detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for flomtilpasningstiltak for Gjøeelva, Orgylelva og Heltneelva som renner gjennom Volda sentrum. Tiltakene ble dimensjonert for 200-årsflom med 40% kllimapåslag.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført modellering og flomsonekartlegging av bekkene og foreslått flomtilpasningstiltak basert på resultatene fra modellene. Det er også utført kost-/nyttevurderinger.

Tiltakene er detaljprosjektert og det er utarbeidet konkurransegrunnlag.

De foreslåtte tiltakene omfatter blant annet en 1000 meter lang flomkanal mellom Orgylelva og Heltneelva, utskifting av seks kulverter, to massefangstdammer, utvidelse av eksisterende bruer, nye flomverk og erosjonssikring. Som en del av prosjektet ble det også planlagt tursti med belysning langs Heltneelva som stedvis også fungerer som flomverk.

Våre tjenester

  • Modellering og flomsonekartlegging
  • Prosjektering av flomtilpasningstiltak
  • Kost-/nyttevurderinger
  • Prosjektering av tursti langs Heltneelva som også stedvis fungerer som flomverk