1/3

Illustrasjon | Foto: Eugene Triguba

2/3

Illustrasjon | Foto: Bo Mathisen

3/3

Illustrasjon | Foto: Bo Mathisen

Klimakartlegging 11 kommuner

Kartlegging av arbeid med klimasårbarhet og klimapåvirkning

Multiconsult har sammen med Analyse & Strategi jobbet med kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimasårbarhet og klimapåvirkning. De kommunene som er kartlagt er blant de største i landet. Sammen har de dannet et klimatilpasnings-nettverk (I-front-nettverket) og består av byene Oslo, Bærum, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Hovedmålet med kartleggingen har vært å samle kunnskap om kommunenes tilnærming til klimasårbarhet, det vil si hvilke problemstillinger kommunene adresserer når de jobber med dette, hvilke konsekvenser kommunene ser at klimaendringene har og hvordan det jobbes med disse problemstillingene helt konkret, inkludert hvilke metoder og verktøy som benyttes. Et sentralt formål med kartleggingen har vært å avdekke hvilken forståelse og praksis som er knyttet til arbeidet med klimatilpasning.

Løsning av oppdraget

Som grunnlag for å kartlegge de 11 kommunenes arbeid med klimasårbarhet og klimapåvirkning, gjennomførte Multiconsult og Analyse & Strategi semistrukturerte dybdeintervjuer av fagpersoner i alle kommunene som skulle kartlegges. Som forberedelse til intervjuene ble det gjennomført litteraturstudie der relevante rapporter, utredninger, veiledninger, forskrifter mv. innenfor fagområdet ble gjennomgått.

Det ble videre gjennomført interne workshops for å utarbeide en intervjuguide og for å analyse resultat-ene fra intervjuene. Deltakere på workshops var interne seniorrådgivere innenfor de aktuelle fag-områdene som ligger under klima og klimapåvirkning. I tillegg deltok eksterne eksperter fra SINTEF som er samarbeidspartner i klimanettverket «Klima 2050». Resultatene fra de semistrukturerte intervjuene og innspill fra workshops ble videre analysert og presentert i en sluttrapport «Kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimatilpasning». Rapporten har dokumentkode M-647 og er publisert på www.klimatilpasning.no.

Våre tjenester

  • Rådgivning
  • Utredning
  • Analyser