Norheim og Norheimsbekken fra Karmsund bru | Foto: Eloi Denamur

Flom- og tiltaksplan for Norheim

Urban flomvurdering med bakgrunn i hydrologisk og hydraulisk modellering og beregninger

Norheim i Karmøy kommune har et nedslagsfelt på ca. 270 ha og ca. 50 km med overvann-, spillvann- og avløpfellesledninger. Området hadde både historiske flomhendelser på overflaten ved en åpen bekk samt kjente utfordringer med underdimensjonert ledningsnett. Flom- og tiltaksplanen skulle vurdere og foreslå
tiltak for oppgradering av ledningsnettet sammen med aktuelle tiltak på overflaten.

Oppdraget ble delt inn følgende faser:

 • Vurdering av ledningsnett ved en 20-års flom og anbefaling av tiltak
 • Forbedring av overvannsmodellen med ny kalibrering og oppdatering med foreslått nytt VA-anlegg
 • Vurdering av både ledningsnett og overflate ved en 200-års flom og anbefaling av tiltak

Løsning av oppdraget

Utgangspunktet for avløpsmodellen var en delvis kalibrert modell i Mike Urban. Mike Urban modellen ble omkalibrert og oppdatert ved å inkludere åpne bekker og vann. For bekkene ble det utført endimensjonale beregninger ved hjelp av HEC-RAS. Den oppdaterte modellen ble brukt til å utføre simuleringer for å identifisere kapasitetsproblemer i ledningsnettet ved en 20-års flom. Aktuelle tiltak for ledningsnettet ble så implementert i avløpsmodellen.

I neste fase av prosjektet ble det utarbeidet en overflatemodell for området i Mike 21. For å kunne vurdere den samlede effekten av ledningsnett og overflater ble Mike Urban modellen (ledningsnett) og Mike 21 modellen (overflate) koblet sammen i Mike Flood. I Mike Flood ble det uført simuleringer av ulike scenarioer for å kunne vurdere foreslåtte tiltak på ledningsnettet ved en 200 års flom samt å kunne komme med forslag til ulike tiltak på overflaten. Resultatet av prosjektet var en rapport som ga kommunen konkret forslag til tiltak på ledningsnett og overflate og forslag til prioritering av disse tiltakene.

Våre tjenester

 • Valg plassering av vannførings- og nedbørsmålere og oppfølging i driftsfasen
 • Kalibrering av Mike Urban modell
 • Ombygging av Mike Urban modell med både lukkede og åpne VA-system
 • Hydraulisk modellering av åpne bekker med HEC-RAS og routing av flomvann gjennom et vann
 • Simulering og identifisering av kapasitetsbegrensninger i VAnettet
 • Kartlegging av mulige tiltak på VA-ledningene og for åpen bekk og bekkeinntak
 • Oppbygging av overflatemodell i Mike 21
 • Simulering av overflater og ledningsnett i Mike Flood