samferdsel og infrastrukter, Onarheim sentrum, stedsutvikling, Tysnes, kirke, , FV 79, Multiconsult

1/2

Onarheim sentrum sett fra Fv 79 | Foto: Multiconsult

samferdsel og infrastrukter, Onarheim sentrum, stedsutvikling, Tysnes, kirke, , FV 79, Multiconsult

2/2

Modellfoto av sentrumsområdet | Modell: LJB AS

Onarheim sentrum

Stedsutvikling

Multiconsult har hatt som oppdrag å utarbeide planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning for Onarheim sentrum. Reguleringsplanen legger til rette for å styrke Onarheim som sentrum; funksjonelt, estetisk og økonomisk.

Reguleringsplanen omfatter blant annet sentrumsbebyggelse med rom for forretningsbygg, leiligheter, nærmiljøanlegg, møteplasser og trafikkareal. Onarheim har kulturminner med stor verdi, og det er lagt stor vekt på å ivareta hensynet til kulturminner og landskapsbilde.

Det er utarbeidet alternative løsninger for utforming av trafikkarealene med bussholdeplass og fylkesveg.

Løsning av oppdraget

Arbeidet har foregått i samarbeid med oppdragsgiver, Tysnes kommune, arkitektkontoret LJB AS og Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU). Multiconsult har ledet prosessen.

Våre tjenester

  • Planprogram
  • Reguleringsplan
  • Konsekvensutredning