Rong sentrum, Øygarden, områdeplan, multiconsult

Rong sentrum | Skråfoto: Øygarden kommune

Rong sentrumsområde

Områdeplan

Rong som tettsted er i utvikling med flere byggeprosjekter på trappene. Målet med planen er fortetting og videreutvikling, samt å løse kryss- og trafikkutfordringer.

Multiconsult formulerte et mål å knytte de offentlige tjenestene på østsiden av fylkesvegen med boliger og handelstilbud på vestsiden. Videre trekte Multiconsult frem viktigheten av å styrke rekreasjonsformål, koble Rong mot sjøen for å styrke stedets identitet og bedre de trafikale løsningene for myke trafikanter.

Multiconsult sitt forslag legger særlig vekt på å utvikle tettstedet gjennom en miljøprioritert gate. Hovedgrepet er å samle nye funksjoner som flerbrukshall, idrettsbane og tettere bebyggelse nærmere knutepunkt og dermed skape aktivitet som binder bygden sammen. Videreutvikling av østsiden av Rong vil også bidra med å åpne Rong mot sjøen med blant annet strandsti, ny småbåthavn og tett boligutvikling langs sjøkanten.

Løsning av oppdraget

Oppdraget starter med enkle stedsanalyser, alternativvurderinger av lokalisering, ønskede funksjoner, boligmengder og type gate. Det fokuseres særlig på plassering og størrelse på tiltak. Arbeidet i idéfasen presenteres med bruk av enkle ideogram som viser tenkt utvikling. Miljøgate blir lagt som førende plangrep for å utvikle Rong og for å sikre god trafikkavvikling. Det blir lagt særlig vekt på gjennomføringsgrad ettersom pågående prosjekter legger en del føringer for det videre planarbeidet.

Prosjektet involverer politikere gjennom hele planprosessen med jevnlige arbeidsmøter med planutvalget. Endelig planforslag blir lagt fram som en kombinasjon av disse møtene og faglige vurderinger.

Våre tjenester

 • Mulighetsstudie
 • Konseptutvikling
 • Arbeidsmøter
 • Illustrasjoner
 • Vegprosjektering
 • 3D-modell
 • Støyvurdering
 • Reguleringsplankart,
 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • ROS-analyse