Samferdsel og infrastruktur, Sola sentrum, Formingsveileder,Grøntplan,Multiconsult

Perspektiv mot nord | 3D-modell: Multiconsult

Sola sentrum

Formingsveileder

I forbindelse med den nye sentrumsplanen for Sola, ble Multiconsult engasjert av Sola kommune til å utarbeide en Formingsveileder og Grøntplan. Formingsveilederen er et redskap som skal sikre kvalitet og helhetlig sentrumsutbygging.

Formingsveilederen skal sikre at sentrum fremstår mer oversiktlig og strukturert, samtidig som det skal legges til rette for et levende og attraktivt sentrum gjennom å stimulere aktivitet og skape gode møteplasser for alle målgrupper. Estetisk standard og funksjonalitet skal heves rundt et mer samlet kultur – og handelstilbud. Sentrumsutviklingen i Sola skal baseres på fremtidsrettede løsninger. Formingsveilederen skal legge føringer for miljø- og klimatiltak, slik at dette innarbeides så tidlig som mulig i planprosesser.

Sola sentrum skal gjennom bevisst og helhetlig formgiving av byrom og grøntområder få et mer tydelig «fotavtrykk» og styrke konkurransekraften i forhold til nærliggende bysentre.

Løsning av oppdraget

Vi har jobbet tett med Sola kommune, med utgangspunkt i områdereguleringen, samt foreliggende registrering,- og analysearbeider utført av andre aktører.

Det er planlagt store endringer i sentrum, med ny bebyggelse og utvikling av service/kontorlokaler. Hovedgaten skal gjøres om til en gågate og de nye rammene krever strategiske grep i forhold til gateutforming for at Sola skal lykkes som sentrum. Mye av eksisterende bebyggelse vil bli fjernet.

Ingen byggetekniske forhold var kjent i detalj da Formingsveilederen ble utarbeidet, og dette har vært en av hovedutfordringene i oppdraget. For å kunne sette retningslinjer til utformingen av Sola sentrum, ble vi nødt for å lage et overordnet designkonsept som grunnlag for videre detaljprosjektering. Dette medførte et langt mer omfattende oppdrag enn det som på forhånd var kjent. Produktet er ment som et oppslagsverk for konsulenter og et verktøy for saksbehandlere for å sikre helhetlig utvikling av sentrum.

Våre tjenester

  • Formingsveileder
  • Grøntplan