Stord, Leirvik, Sæ. kollektiv, trafikk, parkering, anlegg, Multiconsult

Leirvik sentrum | Foto: Stord kommune

Leirvik sentrum og Øvre Sæ

Forprosjekt for urbane planer

Utvikling av alternative prinsipper og detaljløsninger for urbane trafikk- og kollektivanlegg i Øvre Sæ og i Leirvik sentrum. Drøfting av arealbruk og kvartalsstruktur. Alternative løsninger for et sentralt sentrumsparkeringsanlegg under torget. Anbefaling av løsninger.

Et mål har vært at konklusjonene fra rapporten skal være styrende for arealbruken i Øvre Sæ og Leirvik sentrum, og således også for framtidige reguleringsplaner og søknader om tiltak i disse områdene.

Løsning av oppdraget

Oppdraget har vært utført gjennom et tett samarbeid med oppdragsgiver og ulike etater i Stord kommune.

Det har vært arbeidet i nær kontakt med Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune/Skyss.

En rekke dialogmøter har vært avholdt med grunneiere og tiltakshavere for private planer i Leirvik. Innspill fra disse har vært analysert og har påvirket endelige forslag i rapporten.

Etter å ha fått seg forelagt et foreløpig prosjektforslag, ga formannskapet visse føringer for det videre arbeid.

Våre tjenester

  • Idé- og alternativutvikling
  • Illustrasjoner av alternative urbane prinsipper og detaljløsninger
  • Presentasjoner og drøftinger i en rekke møter med administrasjon samt med formannskap i Stord kommune, og Statens vegvesen, fylkeskommunen, grunneiere og tiltakshavere.
  • Alternativanalyse
  • Oppsummering/anbefaling
  • Planrapport
  • Oppsummeringsrapport etter høringer