1/2

Fasade fra sør-vest | Illustrasjon: LINK arkitektur

2/2

Fasade fra sør | Illustrasjon: LINK arkitektur

Ny Brevik skole og grendesenter

Forprosjekt og detaljprosjektering for totalentreprenør

Ny Brevik skole og grendesenter er planlagt som en 1-7-skole og dimensjoneres for en 3-parallellskole. For å ta høyde for usikkerheter i elevtallsfremskrivningene er skolen planlagt slik at den kan ta høyde for variasjoner i trinnene. Det er derfor lagt inn noe ekstra undervisningsareal i tilknytning til hjemmeområder og kroppsøving. Brevik skole legger vekt på fellesopplevelsene som skal favne hele skolen og gymsalen skal tilrettelegges også for kulturarrangementer med scene.

Opprinnelig omfang var forenklet skisseprosjekt og forprosjekt, samt utarbeidelse av totalentrepriseforespørsel. Byggherren ønsket av vi skulle gjøre detaljprosjekteringen, og tiltransporterte oss til totalentreprenøren.

Løsning av oppdraget

I samarbeid med LINK arkitektur, har vi utarbeidet et forprosjekt og grunnlag for totalentrepriseforespørsel.

Gjennom godt samspill med brukere og byggherre, har vi laget et grunnlag for ny skole og grendesenter som står til forventningene fra både brukere og byggherre.

Skolen har fått et spennende uttrykk gjennom arkitektoniske valg på fasade og fast solavskjerming.

Våre tjenester

  • Forenklet skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Krav og ytelsesbeskrivelser til totalentrepriseforespørsel
  • Detaljprosjektering for totalentreprenøren
  • Miljøundersøkelser i grunn
  • Geotekniske undersøkelser
  • SHA-plan