1/2

Utsikt fra de fremste tomtene i feltet | Foto: Terje Eithun, Multiconsult

2/2

Privat stikkledningskum | Foto: Terje Eithun, Multiconsult

Nøttveit Boligfelt

Tilrettelegging vann, spillvann og overvann

På oppdrag fra Sartor Maskin AS har Multiconsult prosjektert vann, spillvanns- og overvannsledninger for nytt boligprosjekt Webu på Nøttveit i Bergen kommune. Multiconsult har fulgt oppdraget fra VA-rammeplan til detaljplaner for hele byggefeltet.

Da planområdet ikke har vært tilrettelagt med VA-ledninger tidligere, har det vært nødvendig å føre frem ledninger fra eksisterende bebyggelse lenger nede på Smørås.

Løsning av oppdraget

For vannforsyningen har det vært nødvendig å øke kapasitet på en eksisterende kommunal trykkøkningsstasjon, slik at den har kapasitet til å løfte vannet opp til det nybygde høydebassenget. Multiconsult har dimensjonert og beregnet nytt høydebasseng ifht å sikre tilstrekkelig brannvannsdekning.

Det er lagt vannledninger frem til 17 nye kommunale vannkummer, samt 10 stk private tilknyttingskummer for private abonnenter. Det er anlagt vannledning gjennom borehull i fjell for å få vannledning frem til nytt høgdebasseng.

Det er anlagt et stort antall spillvannskummer som skal overtas til kommunalt drift og vedlikehold. For deler av feltet er det anlagt nytt borehull gjennom fjell for å unngå bruk av pumpestasjoner.

Det er ikke anlagt noen overvannsledninger, da VA-etaten har ønsket at alt overvann skal håndteres lokalt, men det er en del sandfang langs veger som samler vann, og infiltrerer lokalt i grunnen.

Våre tjenester

  • VA-rammeplan
  • Detaljprosjektering
  • Detaljprosjektering byggeplan
  • Oppfølging i byggeperioden
  • Geotekniske vurderinger