1/2

Ny bekk med bekkeinntak. Foto: Terje Eithun

2/2

Baksiden av leilighetsbygg. Foto: Terje Eithun

Arna Urban

Tilrettelegging vann, spillvann og overvann

Prosjektering av vann-, spillvanns- og overvannsledninger for nytt boligprosjekt i Arna bydel i Bergen kommune.

Det måtte føres frem nye hovedledninger for vann og spillvann da det ikke var tilgjengelige ledninger med kapasitet til slokkevannsuttak. Vannledning er hentet fra eksisterende hovedvannledning i Indre Arna-vegen, krysset under gamle museumsjernbanen, og lagt i borehull til en stor plasstøpt mottakskum før den ble ført videre.

En bekk måtte få et delvis nytt renneløp, og legges dypere i terrenget, da hele helningen på terrenget på nedsiden av skolen måtte endres for å få plass til nytt leilighetsbygg der.

Skolens spillvannsledninger måtte også legges om i ny trasé.

Løsning av oppdraget

Beskrivelse etter NS 3420, samt tilbudsgrunnlag og byggeplaner.

Prosjektet omfattet to leilighetsbygg, Fremføring av 220 meter kommunal vannledning. 140 meter kommunal spillvannsledning og 45 meter bekk i rør.

Våre tjenester

  • VA-rammeplan
  • Detaljprosjektering og beskrivelse
  • Oppfølging i byggeperioden
  • Geotekniske vurderinger