1/2

Omlagt DN1000 | Foto: Terje Eithun, Multiconsult

2/2

Tomt til Kanalvegen 60 | Foto: Terje Eithun, Multiconsult

Kanalvegen 54-60

Tilrettelegging vann, spillvann og overvann

Prosjektet gjelder oppføring av 2 stk kombinerte bygg for næring og bolig.

Tomten for Kanalvegen 60 har vært ubebygd tidligere, og bestod før utbygging av en stor asfaltert parkeringsplass, og en skråning opp til 2 stk eldre hus som er blitt revet i forbindelse med prosjektet. Over tomten gikk det også en DN1000mm AF ledning som lå med minimal overdekning.

Løsning av oppdraget

For VA har prosjektet omfattet å utarbeide planer for omlegging av AF1000mm ledning. Den har blitt lagt i en støpt betongkulvert etter ønske fra VA-etaten. Midtveis i prosjektet ble en ny reguleringsplan for Mindemyren gjort gjeldende. Den slo fast at det var nødvendig å bygge 2 stk DN800mm flomveier som skal gå fra eiendommen 54/60, og ledes ut i den planlagte åpne kanalen som sal opparbeides ifm fremføring av ny bybane over Mindemyren.

I tillegg er det lagt ny kommunal vannledning i mellomrommet mellom betongkulvert til AF1000 ledning og kjellervegg på nytt bygg. Ledningen skal ferdigstilles ifm bybaneutbyggingen.

Det er også lagt kommunal vannledning fra Kanalvegen og opp til Svaneviksvegen, da den gamle ledningen kom i konflikt med planlagt utbygging.

I Svaneviksvegen er det lagt nye private fellesledninger for avløp, da de hadde avløp som gikk i en trase rett over eiendommen til Kanalvegen 60.

Våre tjenester

  • VA-rammeplan
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging i byggeperioden
  • Geotekniske vurderinger