1/3

Oversiktsbilde, deler av parkområdet | Foto: Peik P. Sunde / Multiconsult

2/3

Deler av parkområdet, sett mot Rv. 4 Trondheimsvegen | Foto: Peik P. Sunde / Multiconsult

3/3

Åpen overvannshåndtering i renne med avsatser | Foto: Peik P. Sunde / Multiconsult

Grorud park

Blågrønne løsninger og overvannshåndtering

Grorud park gir et sammenhengende blågrønt drag fra Grorud og Ammerud mot Leirfossen og Hølaløkka, og gjør området mer tilgjengelig for beboerne i området. Arealet utgjør ca. 11,9 ha, og Multiconsult har jobbet i samarbeid med Link Landskap for Oslo Vann- og avløpsetaten i forbindelse med oppgradering av dette friområdet.

Løsning av oppdraget

VA-seksjonen i Multiconsult har bidratt med dimensjonering og utforming av blågrønne løsninger, herunder overvannsberegninger, dimensjonering av renner og bekkedrag. Videre har Multiconsult bidratt med drenering av konstruksjoner, turveier og omlegging av eksisterende overvannsledninger. Som en del av prosjektet er overvann fra Rv. 4 behandlet og ført ned i Groruddammen.

I tillegg har Multiconsult hatt ansvar for prosjektering av Grorud idrettspark ved parkanlegget.

Prosjektet vant prisen «Damkrona» for gode tekniske-, landskaps- og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av anlegg i vassdrag.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
  • Oppfølging på byggeplass