1/2

Utkikkspost på Husøya under høsttrekket | Foto: Oddvar Olsen

2/2

Teist i kolonien på Lyngholmen ved Ona | Foto: Bjørn Harald Larsen

Havsul I vindkraftverk

Kartlegging og overvåkning av sjøfugl og trekkfugl

Vestavind Offshore AS fikk i 2008 konsesjon for vindkraftverket Havsul I i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Prosjektet besto av 44-117 vindturbiner lokalisert offshore, med en samlet installert effekt på 350 MW og årlig middelproduksjon på om lag 1 TWh.

Prosjektområdet er lokalisert i en internasjonalt viktig trekkrute for fugl og berører viktige hekke-, overvintrings- og næringssøkområder for en rekke sjøfuglarter. NVE krevde derfor gjennomført standardiserte for-, under- og etterundersøkelser på Havsul I, for innhenting av kunnskap om mulige negative virkninger av offshore vindkraftverk på hekkende, trekkende, mytende og over-vintrende fugl langs norskekysten. Resultatene fra studien skulle danne et godt kunnskapsgrunnlag for konsesjonsbehandlingen av andre offshore vindkraftverk.

Løsning av oppdraget

Multiconsult med underkonsulentene Miljøfaglig Utredning og Wergeland Krog Naturkart utarbeidet program for forundersøkelser/baseline studie, samt kartlegging og overvåkning i anleggsfasen (to år) og de første fire årene av driftsfasen. Forundersøkelsen ble gjennomført i perioden 2011-2013 før Vestavind Offshore skrinla vindkraftprosjektet.

Undersøkelsene disse to årene omfattet 1) linje-takseringer fra fly for å kartlegge/overvåke sjøfugl som benytter plan- og overvåkingsområdet som nærings- eller rasteområde, 2) linjetakseringer fra båt for å kartlegge/overvåke sjøfugl som benytter plan- og overvåkingsområdet som næringsområde i hekketida, 3) registreringer av hekkebestand og hekkesuksess for de viktigste og mest sårbare sjøfugl- og vannfuglartene, 4) registrering og overvåking av mytende andefugl fra land og fly, 5) trekkregistreringer i planområdet ved visuelle observasjoner fra land, 6) registrering av trekkretning for sjøfugl ut fra koloniene på Runde og 7) telling av sjøfugl mellom Harøya og planområdet.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av kartleggings- og overvåkningsprogram
  • Feltarbeid
  • Utarbeidelse av rapport med resultater