1/3

Planområdet sett fra nord februar 2018 | Foto: Multiconsult

2/3

3D dagens situasjon | Ill.: Multiconsult

3/3

3D etter planlagt tilbakefylling | Ill.: Multiconsult

Massetak Vevletveit

Reguleringsplan

Multiconsult har utarbeidet en reguleringsplan for masseuttak på Vevletveit i Osterøy kommune.

Planområdet er ca. 30 dekar stort og innenfor området er det i dag et eksisterende masseuttak for grus og pukk, som er underlagt krav om reguleringsplan.

Formålet med reguleringsplanen er å hente ut resterende mineralressurser i dagens uttak og sette føringer for hvordan masseuttaket skal tilbakeføres til landbruksareal etter avsluttet driftstid.

Løsning av oppdraget

Reguleringsplanforslaget åpner for uttak av mineralressurser og legger konkrete føringer for tilbakeføring av landskapet etter avsluttet drift.

Tilbakeføringen til landbruk vil kreve tilføring av masser. Det er utarbeidet en 3D-modell som viser hvordan landskapet ser ut ved maks uttak av masser i planområdet, og hvordan området vil se ut ved tilbakefylling av området til landbruks,- natur- og friluftsområde. Landskapskart viser ny kotering av landskapet. Tilbakefyllingen skal sikre jevn terrassering av fyllmasser, slik at det blir en god overgang mot tilgrensende område. Det er i planen lagt inn krav om utarbeidelse av driftsplan, samt krav til innhold i driftsplanen, som skal håndteres etter mineralloven.

Det er regulert ny avkjørsel til masseuttaket og utarbeidet plan for håndtering av overvann, vann og avløp.

Våre tjenester

  • Vurdering av utredningsplikten etter forskrift om konsekvensutredning
  • Plankart
  • Planbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • ROS-analyse
  • 3D-modell
  • Landskapskart