1/2

Oversiktsbilde Eidsvåg fabrikker | Foto: Bergen kommune

Eidsvåg fabrikker, lokalsenter, reguleringsplan, næringsområde, multiconsult

2/2

Eidsvåg gård og den Trondhjæmske postveg tas vare på i planen

Eidsvåg fabrikker

Lokalsenter

Eidsvåg er pekt ut som lokalsenter i kommuneplan for Bergen. Planen skal legge til rette for at det tidligere området for tekstilproduksjon skal utvikle seg til et aktivt næringsområde med kontor, forretning og tjenesteyting.

Eidsvåg vil bli et unikt lokalsenter der verneverdige bygg kombinert med nærhet til sjøen vil gi attraktive arbeidsplasser. Et nytt torg mellom gamle fabrikkbygg og nye kontorlokaler vil gi beboerne i nærområdet en helt ny mulighet til sjøkontakt.

Fylkesvegen gjennom området er foreslått ombygget til miljøgate der tilstøtende bygg får en urban utforming med publikumsfunksjoner på gateplan. Gaten rustest opp med tosidig fortau og sykkelfelt.

Løsning av oppdraget

Planarbeidet er utført av en tverrfaglig gruppe. Vi har ledet hele planprosessen fra en innledende mulighetsanalyse til avklaringer mot ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Våre tjenester

  • Mulighetsanalyse
  • Stedsanalyse
  • Planprosess
  • Reguleringsplan med plankart, bestemmelser, planomtale og illustrasjoner
  • Vegløsning
  • ROS-analyse
  • Kulturminnegrunnlag
  • VA-rammeplan