Hillevåg, næringspark, konsekvensutredning, reguleringsplan, stavanger, multiconsult, Link arkitektur,

1/3

Gangtrase mot vest, sett fra torg | Illustrasjon: Link Arkitektur

Hillevåg, næringspark, konsekvensutredning, reguleringsplan, stavanger, multiconsult, Link arkitektur,

2/3

Hovedgangtrase med torg | ill.: Link Arkitektur

Hillevåg, næringspark, konsekvensutredning, reguleringsplan, stavanger, multiconsult, Link arkitektur,

3/3

Sett fra Sandvikveien | ill.: Link Arkitektur

Hillevåg næringspark

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Hillevåg næringspark AS, ønsker å utvikle planområdet til næringsformål iht. kommuneplanens arealdel. Området reguleres i all hovedsak til kontor og offentlig/privat tjenesteyting, hotell og lettindustri. Planområdets størrelse er ca. 56,5 daa.

Planforslaget skal legge opp til å utvikle en ny type næringspark, og bidra til at området blir dynamisk også utenom arbeidstid. Et mål er også å gi et estetisk og innholdsmessig løft til området, som i dag har et bakgårdspreg.

Iht. innspill fra politikerne legges det opp til høy arealutnyttelse, og man har lagt seg tett opp mot maksimal utnyttelse iht. kommuneplanen (220 % BRA). Særlig nærhet til kollektivnettet (jernbane, busstrasé og eventuelt framtidig bybane) og gang- og sykkelveinett er vektlagt når man har valgt så høy utnyttelse.

Reguleringsplanen er under behandling (førstegangs behandlet januar 2012).

Løsning av oppdraget

I nært samarbeid med byggherre, (Hillevåg næringspark), Stavanger kommune og Link Arkitektur har vi utarbeidet reguleringsplan med tilhørende dokumentasjon. Fokus i planarbeidet har vært å utnytte kvaliteter i området, som nærhet til kollektiv og gang og sykkelvegnett, samt industri som slipper ut spillvarme som kan utnyttes. Planen legger opp til en tett og moderne utbygging, og legger godt til rette for gående og syklende inkl. universell utforming. I all hovedsak legges opp til kontor og litt lett industri, men også offentlig/privat tjenesteyting for å få aktivitet i området utenom kontortid. Planen ble politisk første gangs behandlet i januar 2012, hvor den ble svært godt mottatt.

Våre tjenester

 • Planprogram
 • Reguleringsplan:
  • Plankart
  • Bestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • ROS-analyse
  • Støyberegninger
  • Konsekvensutredning
 • Landskap
 • Nærmiljø og friluftsliv
 • Trafikk (Helge Hopen as)
 • Næringsliv (Analyse & strategi)
 • Klima og miljø inkl. klimagassberegninger