1/3

Kartlegging av kritisk punkt | Foto: Erlend Gjestemoen, Multiconsult

2/3

Kritisk punkt på Erdal før rensk | Foto: Erlend Gjestemoen, Multiconsult

3/3

Kritisk punkt på Erdal etter rensk | Foto: Erlend Gjestemoen, Multiconsult

Kritiske punkter i vassdrag

Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag

Skader som følge av overvann på avveie koster samfunnet mye, og er et økende problem. Klimaendringer gir våtere vær og sentralisering og fortetting gir stadig tettere flater og mer avrenning på overflaten.

Kritiske punkter kan være tekniske inngrep eller naturgitte forhold langs bekker og vassdrag, som har potensiale til å føre vann på avveie og gjøre skade på bygg og infrastruktur.

På oppdrag fra Askøy kommune har Multiconsult kartlagt kritiske punkter, gjort flomberegninger og kapasitetsvurderinger som deler av en ROS-analyse. Sammen med kartlegging av flomveier og potensielle flomutsatte områder, ble det godt synliggjort hvor det bør gjøres tiltak mot flom- og overvannsskader.

Løsning av oppdraget

Multiconsult startet arbeidet ved å studere historiske og kommende utfordringer knyttet til flom og overvann på avveie. Det ble videre gjort analyse av flomveier som grunnlag for registrering av alle kritiske punkter i de 17 mest prioriterte nedbørsfeltene.

Alle punktene ble befart og dokumentert med bilder, dimensjoner, tilstandsvurdering m.m. Flomstørrelsene og kapasitetene ble beregnet. Dette gav grunnlag for en overordnet ROS-analyse, som et verktøy for kommunen i sitt videre arbeid med planlegging og beredskap.

Kritiske punkter, flomveier for hele kommunen og områder med fare for oversvømmelse ble også levert digitalt som shape-filer for rask og enkel implementering til kommunens systemer.

Våre tjenester

  • Befaringer og registreringer av overvannsanlegg/kritiske punkter
  • Flomberegninger og kapasitetsvurderinger
  • Kartlegging av flomveier og områder utsatt for oversvømmelse
  • ROS-analyse