1/2

Full gjenåpning av Alnaelva ved Grorud stasjon | Ill.: LINK arkitektur

2/2

Snitt gjenåpning av Alnaelva langs Østre Aker vei | Ill.: LINK arkitektur

Gjenåpning av Alnaelva

Mulighetsstudie

Mulighetsstudie for gjenåpning av Alnaelva ved Grorud stasjon. Det er sett på hvordan en gjenåpning kan bidra til Oslos flomhåndtering og klimatilpasning, samt bidra i den lokale transformasjonen av området fra nærings- og industriarealer til bymessig knutepunkt.

Hovedmål:

 • Klimatilpasset løsning
 • Gjenåpnet elv som en del av Oslos blågrønne struktur og som viktig ferdselsåre
 • Elva som positiv drivkraft for utvikling av Grorud stasjonsområde
 • Helst full vannføring i et mest mulig naturlig elveløp
 • Elverommet som et attraktivt offentlig rom og som en ny forbindelse gjennom området
 • Bedret vannmiljø og god økologisk tilstand i og langs elva

Løsning av oppdraget

Det er vurdert løsninger for Alnaelva for tre alternativer der alternativ 1 innebærer en fullstendig gjenåpning der eksisterende kulvert kun benyttes som flomvei. Alternativ 2 og 3 legger opp til en gjenåpning med en redusert vannføring der kulvert fortsatt vil være i drift.

Utformingen av det nye elveprofilet hensyntar at elveløpet skal se tiltalende ut ved små vannføringer, samtidig som det skal kunne håndtere vannføringer ved større flommer. Ved å legge elveløpet på samme høyde som historisk løp, tilrettelegges det for naturlig utveksling med grunnvannet. Sammen med erosjon og sedimenttransport bidrar dette til et levende vassdrag og biologisk mangfold. Videre skal det tilrettelegges for fisk i elva, og variert vegetasjon langs elvebreddene. Sikkerhet for barn ivaretas ved en utforming av elveprofilet med slake skråninger. Det legges opp til åpen overvannshåndtering som tilknyttes elverommet. Dette for å begrense flomtopper og bidra til god vannkvalitet. Gjenåpningen vil muliggjøre en sammenhengende grønnstruktur i området, noe som vil ha positive effekter for bymiljø, bokvalitet og biologisk mangfold.

Prosjektet er utført i samarbeid med LINK arkitektur.

Våre tjenester

 • Stedsanalyser
 • Identifisere optimalisert trasé for åpning av elv
 • Utforming/dimensjonering av elveprofil
 • Beskrivelse/illustrasjon 3 alternative løsninger for en blågrønn bydel med gjenåpnet elv
 • Løsninger for krysning av vei og jernbane
 • Illustrasjoner/skisser
 • Kostnadsanalyse