Samferdsel og Infrastruktur, Haukås, mulighetsstudie, boligplanlegging, Bergen, Multiconsult

Scenarioskisse - Haukås år 2033 | Ill.: Multiconsult/Opaform

Haukås mulighetsstudie

Strategier for boligutbygging på Haukås med et 30 års perspektiv

Prosjektet er en utbyggingsstrategi med bærekraftige løsninger for teknisk og sosial infrastruktur på Haukås, et område langs E39 mellom Åsane sentrum og Knarvik. Haukås preges av spredte boliger og næring, et jordbruksområde som gror igjen og institusjoner som Bergen Fengsel og Norsk Lærerakademi.

Planskissen «Et liv i bevegelse» refererer til vann og mennesker i bevegelse og har et perspektiv på 30 år fram i tid. Haukåsvassdraget danner grunnlag for en blågrønn livsnerve gjennom området og binder det sammen. Variert elv- og elvebreddebehandling gir ulike opplevelser og leder til fjell og fjord. Offentlige, sosiale og frilufttilbud lokaliseres ved elven. Tilgjengelighet vektlegges ved å sifre kort vei mellom boligområdene og ved sammenbindende kollektivringvei. Boligområdene blir mest mulig bilfrie med lav bilparkeringsdekning og p-plasser som ligger i ytterkanten.

Løsning av oppdraget

Planskisseforslag med trinnvis bymessig boligutbygging inklusiv helhetlige løsninger for gang, sykkel, bil, buss og bybanetrafikk.

Våre tjenester

  • Bærekraftig byutvikling
  • Boligplanlegging
  • Overvannshåndtering
  • Grønnstruktur
  • Vei- og trafikkløsninger
  • Prosjektpresentasjon
  • Mulighetsstudier
  • Scenarioutvikling