Byindeks Egersund | Ill.: Multiconsult

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Eigersund kommune

Prosjektledelse | Prosessledelse

Multiconsult har vært ansvarlig for prosjekt- og prosessledelse for kommuneplanens samfunnsdel i Eigersund kommune, med fokus på byutvikling og verdiskaping. Planprosessen har hatt stor grad av medvirkning, og Multiconsults byindeks har vært et viktig utgangspunkt for forslag til mål og strategier for kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Planen skal styrke kommunens evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingen og nye krav og muligheter, gjennom målrettet innsats og videre utvikling innenfor kommunens virkeområder: Som lokalpolitisk arena, samfunnsutvikler, tjenesteprodusent og myndighet.

Løsning av oppdraget

Kommunen ønsket en robust, enkel og strukturert plan som innbyggere og næringsaktører kunne ha eierskap til, og som ville være levedyktig over tid. Multiconsult valgte å legge hovedfokuset på aktuelle utfordringer, satsingsområder, mål og strategier, samt på en god og bred medvirkningsprosess.

Som en del av prosessen med kommuneplanen, utarbeidet vi en egen byindeks for Eigersund. Byindeksen er et verktøy for å få til vekstkraftig stedsutvikling, og sammenligner hvordan bykommuner med over 10 000 innbyggere legger til rette for verdiskaping. Den gir et bredt bilde av hvordan kommunen gjør det på målbare indikatorer som har betydning for attraktivitet og bærekraft, og er et nyttig redskap for å bli bevisst hvordan kommunen ligger an og hva som kan og må forbedres.

Forslag til mål og strategier ble utarbeidet med utgangspunkt i den situasjonsbeskrivelsen som byindeksen gav, og konkretisert gjennom en serie dialogbaserte, kreative workshops med sentrale
aktører i lokalsamfunnet. Prosessen ble gjennomført i tett samarbeid med kommunen, innbyggerne og private aktører.

Våre tjenester

  • Prosessledelse
  • Plan
  • Medvirkning
  • Byindeks
  • Urbanisme