1/2

Lekearealer utomhus og avdelingsinnganger i vest | Illustrasjon: LINK arkitektur

2/2

Administrasjonsinngang og adkomst i sørøst | Illustrasjon: LINK arkitektur

Kilden barnehage

Et prosjekt i samarbeid med FutureBuilt

Oppdraget omfatter prosjektering av en ny, komplett 10-avdelings base barnehage med tilhørende uteområde for Bydel Bjerke. Barnehagen bygges som et plusshus. Prosjektet har høye arkitektoniske og bruksmessige kvaliteter og det benyttes innovative løsninger og konsepter i alle ledd. Prosjektet skal BREEAM-NOR sertifiseres til nivå «Excellent» og er i tillegg et FutureBuilt prosjekt.

Det skal derfor ved ferdigstillelse kunne vises til en reduksjon i klimagassutslipp med minimum 50 % totalt fra transport, energi og materialbruk i forhold til referanseprosjektet. Egen energiproduksjon etableres ved å installere solceller som en integrert del av taket i stedet for som tilleggs installasjon utenpå tradisjonell takoppbygging.

Løsning av oppdraget

I samarbeid med LINK arkitektur og Erichsen & Horgen, har vi utarbeidet forprosjekt og detaljprosjekt med beskrivelser ihht NS3420. Oppdraget har fokus på miljøvennlige materialer og løsninger i alle ledd, og har hele veien hatt fokus på å etablere løsninger som oppfordrer og stimulerer til grønn tankegang.

Prosjektets bærekonstruksjon består i hovedsak av lett massiv tre. Betongkonstruksjoner er kun brukt under bakkenivå, og mengden betong er redusert så mye som mulig. Bygget er hovedsakelig plassert i nord-sør retning, og dette gir gode skjermingsforhold mot fremherskende vindretninger og gode dagslysforhold mot sydøst, samtidig som det også naturlig gir beskyttelse mot overoppheting.

Våre tjenester

  • Designkonkurranse
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Byggeplassoppfølging