Ferdig montert silanlegg | Foto: Multiconsult

Hanøytangen renseanlegg

Ledningsanlegg og renseanlegg

Detaljprosjektering av grunnarbeid for tomt og VA-anlegg, delt kravspesifikasjon for totalentrepriser for bygg og prosess (silanlegg) for 5000 PE, med fremtidig utviding til 7500 PE. SØK-funksjon og bistand i forhandlings- og kontraheringsprosessen, oppfølging i byggetiden.

VA-prosjektering med bl. a. 750 m sjøledning, 600 m VA ledningsgrøft, inkludert 180 + 60 meter styrt boring i fjell, buffertank for pumpesynk, målekum for overløp/omløp og skråkum for overløp.

Prosjektering av utsprengt tomt for renseanlegg, flytting av jordvoll, gjerde, port, fjellsikring.

Løsning av oppdraget

Askøy kommune har bygd nytt avløpsrenseanlegg på Hanøytangen. Anlegget skal rense avløp fra industri-området Hanøytangen og fra flere områder i nærheten bestående hovedsakelig av boligbebyggelse. Tiltaket ble delt opp i tre entrepriser. Én entreprise for anlegg, én entreprise for bygg og én entreprise for prosessanlegget (sil).

I første omgang ble tomteområdet og eksisterende kummer i det aktuelle området innmålt, terrengmodell etablert og ledningskartverket til kommunen oppdatert. Kabel-informasjon og opplysninger fra brukerene av industri-området ble samlet inn og digitalisert. VA-anlegget ble detaljprosjektert og mengdebeskrivelse iht. NS 3420 utarbeidet. Konkurransegrunnlag iht NS 3450 (Konkurransebeskrivelse og kontraktsgrunnlag med vedlegg) ble utarbeidet. Videre bisto Multiconsult med utlysing på Doffin, kontroll/evaluering og innstilling av tilbud, forhandling og kontrahering av utførende entreprenører, utarbeiding av byggeplaner og oppfølging i byggetiden.

For renseanlegget ble det laget konkurransegrunnlag inkludert kravspesifikasjoner for to totalentrepriser (Bygg og Prosess), som ble kontrahert gjennom konkurranse med forhandlinger. Multiconsult hadde rollen som SØK for alle tiltakene og sto for øvrig for alle relevante myndighetssøknader.

Våre tjenester

 • Terrenginnmåling ved tomt for renseanlegg og eksisterende ledningsanlegg
 • Bergteknisk notat
 • Registrering av farlig avfall og utarbeiding av Miljøkartleggingsrapport
 • Detaljprosjektering ledningsanlegg og utarbeiding av tilbudsgrunnlag
 • Kravspesifikasjon for to stykk totalentrepriser
 • SHA-plan
 • Søknad til vegvesenet om utvidet bruk av avkjørsel
 • Søknad om arbeidstilsynets samtykke
 • Søknad om Havnevesenets tillatelse til utlegging av sjøledninger
 • Ansvarlig søker for hele tiltaket
 • Kontrahere utførende entreprenører
 • Oppfølging i byggeperioden