Inspeksjon av sikring | Foto: C. Hatlenes

Oppgradering av renseanlegg

Ingeniørgeologisk oppfølging

I forbindelse med oppgradering av fire av de større renseanleggene i Bergen har Multiconsult AS vært engasjert av Bergen kommune som byggherrens rådgiver innen ingeniørgeologi. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende fjellhaller, sprengning av nye fjellhaller samt utsprengning av ny(e) adkomsttunneler og utstrossing av eksisterende adkomsttunneler ved alle de fire anleggene.

Multiconsults oppgaver har omfattet både prosjektering og oppfølging av anleggsarbeidet. Hovedvekten av arbeidet har omfattet kartlegging og fastsetting av
permanent sikring i fjellrommene.

Multiconsult har også bistått med generell geofaglig oppfølging i prosjektet, herunder tilstandsregistrering av ca. 500 bygninger og konstruksjoner, vurdering av rystelseskrav, fjernovervåking av rystelser og bistand ved skadesaker. Ved ett av renseanleggene har vi også utført grunnboringer og fjernovervåking av grunnvannsnivå.

Løsning av oppdraget

Som byggherrens rådgiver har vi vært involvert i prosjektet fra prosjektering via anleggsfase/tunneldriving til utarbeidelse av FDV-dokumentasjon. Prosjektet har krevd tett samarbeid med byggherre (oppdragsgiver), øvrige prosjekterende og ulike entreprenører, samt ca. 400 berørte grunneiere.

I anleggsfasen har vi til en hver tid hatt kontrollingeniører i beredskap på de fire renseanleggene. Dette har gitt svært kort responstid.

Våre tjenester

  • Bistand ved prosjektering av nye fjellrom
  • Ingeniørgeologisk kartlegging og fastsetting av permanentsikring.
  • Tilstandsvurdering/ bygningsbesiktigelse
  • Sikring i terreng forut for sprengningsarbeider
  • Vurdering av rystelseskrav
  • Fjernovervåking (logging) av rystelser
  • Fjernovervåking av grunnvannsstand
  • Bistand ved klager/skader
  • Grunnboringer og geoteknisk bistand
  • Miljøgeologiske undersøkelser