renseanlegg, pumpestasjon, VEAS, multiconsult

Pumpestasjon IPUR | Foto: Multiconsult

VEAS, utvidelse av renseanlegg

Ny pumpestasjon og prosesshall

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) utvidet i 2006-2007 kapasiteten på renseanlegget i Bjerkås (Slemmestad) til å kunne behandle ca. 4 m3/sek mer avløpsvann enn det anlegget opprinnelig var bygget for.

Anleggsarbeidene bestod av berg- og betongarbeider for vannvei og rom for prosessanlegg, samt grovhullsboring/fjellsaging og innstøping av pumperør.

Utvidelsen bestod av ny prosesshall (RVR) og pumpehall (IPUR). Samt pumperør mellom disse og eksisterende pumpesump. I tillegg ble det bygget nye tavle-, trafo- og UPS-rom, samt adkomster fra det eksisterende VEAS-anlegget og en rømningstunnel.

Løsning av oppdraget

For å bygge det nye anlegget uten å forstyrre driften av VEAS-anlegget, ble det drevet to nye adkomsttunneler. På grunn av nærhet til eksisterende tunnel og bergrom, med tilhørende konstruksjoner og installasjoner, ble alle sprengningsarbeider utført med stor forsiktighet, og omfattende sikringsarbeider.

Totalt ble det sprengt ut ca. 15.000 m3 berg (faste masser). Den største hovedkomponenten var den nye prosesshallen (RVR) som hadde en spennvidde på 18,7 m og en lengde på 35,7 m, høyden varierte fra ca 12 – 20 m. Det ble gjort omfattende bergsikring i hallen. Den nye pumpehallen som ble sprengt ut mellom eksisterende pumpestasjon, pumpesump og eksisterende adkomsttunnel til innløpstunnel var betydelig mindre. Her var lengden 20,6 m, bredden7,4 og maksimal høyde i hallen var 5,7 m.

Det ble også utført omfattende betongarbeider. Foruten betongarbeider i forbindelse med bergsikring av anleggene ble hallene utrustet for fremtidige oppgave, hvilket innebar støping av gulv, kanaler og kar for avløpsvann, fundamenter for utstyrskomponenter, traverskran, prosessanlegg med mer.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Anbudsdokumenter
  • Oppfølging under bygging