1/2

Hammerfest havn | Foto: Clemens Franz

2/2

CAD-modell Sentrumskaia | Ill.: Multiconsult

Hammerfest Ren Havn

Forprosjekt og detaljprosjektering

Hammerfest kommune har fått pålegg fra Miljødirektoratet om å rydde opp i de forurensede sjøbunnsedimentene i havna og som utgjør en risiko med hensyn til økologisk effekt på naturmiljøet og human helse.

Multiconsult har bistått med miljøundersøkelser, søknadsarbeid, tiltaksplan og detaljprosjektering av tiltak i forbindelse med oppryddingen.

Prosjektet omfatter også detaljprosjektering av ny cellespuntdeponi for forurensete masser, tilhørende spuntkai i Hammerfest sentrum og ny fiskerikai på Fuglenes.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått Hammerfest kommune, Kystverket og Hammerfest Havn med utarbeidelse av helhetlig tiltaksplan med kostnadsvurderinger samt søknad om tillatelse til mudring, deponering og tildekking av forurenset sjøbunn. Vurdering av egnede tildekkingsmasser iht. Miljødirektoratets veileder for testprogram av tildekkingsmasser (M-411). Miljøfaglig vurdering ved detaljprosjektering av tiltaket inkl. strandkantdeponi med cellespuntavgrensning.

Det opprinnelige prosjektet med miljøtiltak er utvidet til også å omfatte detaljprosjektering av nye kaier i Hammerfest for Hammerfest Havn, samt Kystverkets farledsutdyping ved fiskerihavnene Fuglenes og Forsøl. Multiconsult bistår med detaljprosjektering av cellespuntdeponi for deponering av forurensede masser, overliggende kaikonstruksjon, kommunalteknisk infrastruktur, elektroarbeider og snøsmelteanlegg for sentrumskaiene. Prosjektering av nytt landstrømanlegg for påkobling til større skip (Kystruten m.m.) inngår også i Multiconsults leveranse.

I forbindelse med prosjektet har Multiconsult også detaljprosjektert ny fiskerikai på Fuglenes. Kaia er en kombinert strand- og pirkai på spissbærende peler. Horisontalt bæresystem med friksjonsplate og skrå stålkjernepeler. Kaia er tilpasset anløp fra cruiseskip og Kystruten foruten fiskeflåten.

Våre tjenester

  • Miljøgeologisk rådgivning og prosjektering
  • Geoteknisk prosjektering
  • Havneplanlegging
  • Tekniske fag
  • Søknader til fylkesmannen
  • Rammesøknad