Illustrasjonsplan Linderud turvei | Foto: Multiconsult

Gangvei Linderud T-banestasjon

Detalj- og reguleringsplan

Oppdraget for Multiconsult har vært utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan for ny gangveitrasé fra Linderud T-banestasjon til Linderud idrettsbane og næringsområdene til Oslo Business Park. Prosjektet omfatter ca. 260 meter med ny gangvei. Detaljplanen for gangveien omfatter også tilhørende elementer som trapper, støttemur langs plattform og belysning.

Prosjektet er en del av Groruddalssatsingen samt Bymiljøetatens arbeid for utvikling av et mer finmasket nett av forbindelser for myke trafikanter, generell opprusting av områder, samt bedring av fremkommelighet, tilgjengelighet og attraktivitet til kollektivsystemet.

Løsning av oppdraget

Løsningen i detaljplanen bygger på Oslo kommunes egne normer, samt vegvesenets håndbøker. Vegen er prosjektert som en gangveg, men vil også være fremkommelig for syklister. Gangvegen reguleres med en asfaltbredde på 3 meter, og et tverrfall på 2% med hensyn til regnvann. Prinsippene om universell utforming er lagt til grunn i utformingen av anlegget.

Gangvegen er prosjektert med en max stigning på 10 % og det er lagt inn tilstrekkelig med hvilerepos. Det har gjennom planarbeidet vært fokus på at gangveiprosjektet også kan danne grunnlag for en ny møteplass i sammenheng med tilliggende idrettsbane. Det er prosjektert inn nisjer langs gangveien utstyrt med benker. I tillegg kan deler av trappeanleggene også benyttes som tribune/ tilskuerplass for idrettsbanen.

Våre tjenester

  • Forslag til detaljregulering; planbeskrivelse, kart og reguleringsbestemmelser
  • Veiprosjektering
  • Illustrasjonsplan, detaljplan. Her inngår landskaps- og terrengtilpasning, utforming og tilpasning av konstruksjoner. Universell utforming
  • Byggetekniske detaljer landskapsarbeider
  • Plan for overvannshåndtering
  • Belysningsplan
  • Mengde og kostnadsberegning