1/3

Eksisterende gågate | Foto: Multiconsult

2/3

Eksisterende gågate | Foto: Multiconsult

3/3

Eksisterende gågate | Foto: Multiconsult

Gågate og torg i Longyearbyen

Forprosjekt landskapsplan

Dette skal fremstå som en helhetlig gate med et fast, sammenhengende dekke i hele gatens lengde. Møblering, materialbruk, belysning, drifts- og klimavennlige løsninger er i fokus. Utfordringen ligger i problemstillinger knyttet til permafrost, brøyting, setningsskader og klimaskjerming (sterk vind).

Gågata og torget skal binde sammen de ulike funksjonene i sentrum. Dette er områder både fastboende og besøkende møtes, unge og voksne. I oppdraget skal Multiconsult blant annet levere opparbeidelsesplan, belysningsplan, gateprofiler og kostnadskalkyle. Oppdraget er et forprosjekt, med Longyearbyen Lokalstyre som oppdragsgiver.

Dagens situasjon mangler helhet og gjennomgående kvalitet. Sentrum er preget av dårlig definerte overganger mellom private og offentlige arealer, setningsskader på belegning, og et uryddig uttrykk. En ny opparbeidelsesplan skal sikre gjennomgående kvalitet og løfte sentrumsområdet med et nytt visuelt uttrykk.

Løsning av oppdraget

En ny plan må tilpasses både eksisterende og fremtidig tenkt situasjon. Delplanen for sentrumsområdet, med tilhørende beskrivelse og bestemmelser, gir føringer og uttrykker hvilke utviklingsambisjoner som finnes. Det er et ønske om økt tetthet og en tydeligere bystruktur.

Gågaten skal binde sentrum sammen og sørge for at eksisterende og nye elementer spiller på lag og henvender seg til et felles sentrumsgulv.

Målet er at anlegget totalt sett fremstår som estetisk tiltalende og blir en integrert del av det eksisterende omkringliggende sentrumslandskapet. Et godt sluttresultat krever solid byromsforståelse, gode trafikale løsninger, helhetlig design og riktig materialbruk. Overvannshåndtering, belysning og inventar er alle viktige elementer i opprustingen.

Viktige elementer i ny opparbeidelsesplan:

  • Løfte det visuelle utrykket
  • Styrke sentrumsidentiteten
  • Riktig belysning
  • God klima og drift
  • God overvannshåndtering
  • Økonomisk gjennomførbarhet

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Kostnadsoverslag