1/2

Fv. 21 mot Linjevegen | Foto: Multiconsult

2/2

Oversiktsbilde | Ill.: Multiconsult

Fv. 21 Vestsideveien

Skisseplan, reguleringsplan og byggeplan

Det skal bygges gang- og sykkelveg mellom Bilbo og Linjeveien på Fv. 21 Vestsideveien i Lier kommune. Hensikten med prosjektet er å få en sammenhengende gang- og sykkelvei samt forbedre sykkelvegnettet mellom Lierbyen og nordover retning Egge.

Byggeplanen baserer seg på gjeldende reguleringsplan som ble vedtatt 15.12.2014 av Lier kommune.

Det skal bygges 1,1 km gang- og sykkelvei langs Fv. 21 Vestsideveien mellom Bilbo og Lierbyen. Veien skal breddeutvides på østsiden for å få på plass gang- og sykkelveien på vestsiden av veien.

De største utfordringene med prosjektet er dårlige grunnforhold med sensitive masser med stor mektighet, etablering av en kulvert på tvers av veien, samt omfattende omlegginger av kabler og rør.

Løsning av oppdraget

Det ble jevnlig avholdt prosjektmøter med Statens vegvesen og internt i prosjektet.

Oppdraget er også fulgt av en intern arbeidsgruppe hos Statens vegvesen.

Det ble i prosjektgjennomføringen lagt vekt på å forbedre veiens linjeføring og bygge gang-og sykkelveg på vestsiden av Fv. 21 mot Linjeveien.

Våre tjenester

 • Utarbeide skisseplan
 • Reguleringsplan
 • Komplett byggeplan
 • Støykartlegging
 • Overvannshåndtering
 • Kabel og belysning
 • Konstruksjoner-støttemurer og omfattende kulvertkonstruksjon
 • Skiltplan
 • Oppfølging i byggetid, deltagelse på samhandlingsmøter og byggemøter etter behov
 • Kostnadskalkyler og deltagelse på anslag
 • Som bygget dokumentasjon