1/3

Landskapsplan for utearealer ved ny barnehage | Foto: Multiconsult

2/3

Planlagte lekearealer ved ny barnehage | Foto: Multiconsult

3/3

Område for nytt barnehagebygg - det er store høydeforskjeller mellom eksisterende og planlagt nytt bygg | Foto: Multiconsult

Fillan barnehage

Totalentreprisegrunnlag for opparbeidelse av utearealer

Fillan barnehage i Hitra kommune skal utvides med et nytt bygg med 3 nye avdelinger. Adkomst og parkering til barnehagebygningene skal utbedres. Det skal opparbeides lekearealer til de nye avdelingene og arealene ved eksisterende barnehage skal evt. oppgraderes.

Det er store høydeforskjeller på tomta. Utvidelsesarealet har områder med fjell i dagen. På arealet vokser spredte trær av ulik alder.

Løsning av oppdraget

Gulvhøyde på nytt bygg er 3 meter høyere enn gulvhøyden i eksisterende barnehage. Det forutsettes god inn- og utvendig forbindelse mellom eksisterende og nytt bygg. Det er derfor planlagt en heis i forbindelsen mellom byggene og stier med helning maks 1:15 mellom byggene.

Vegen forbi barnehagen kan stenges for gjennomkjøring. Dette åpner for nye løsninger for adkomst, parkering og varelevering. Parkering er planlagt med sambruk med grendehuset.

Driftsarealer (inkl. biladkomst) er planlagt vest for barnehagen. Skjermede, inngjerdede leke- og oppholdsarealer er planlagt på de øvrige delene av tomta. Det er lagt opp til varierte lekemuligheter for ulike aldersgrupper, der bruk av naturmaterialer og innslag av farger er tillagt stor vekt.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av grunnlag for totalentreprise