Helhetsplan for hele utbyggingsområdet | Illustrasjon: Multiconsult

Entréen JM Norge

Boligprosjekt

Entréen er et nytt boligprosjekt i Lørenskog kommune, med salgsstart i september 2016. Prosjektet inkluderer B1, B3, gatetun og torg i områdereguleringsplan for Skårer syd, og er en transformasjon av et eksisterende næringsareal. Den planlagte bebyggelsen er boligblokker i høyder fra fem til ni etasjer, med parkering i garasjekjeller. I kjelleretasjen planlegges også næringslokaler for butikk og servering.

Et offentlig byrom (gatetun) skal ligge sentralt til innenfor utbyggingsområdet. Boligbebyggelsen danner tre gårdsrom som gir felles uteoppholdsareal for beboerne. Øvrig felles uteoppholdsareal er takhager med beplantning og møblering. Prosjektet inkluderer også bygging av en ny gang- og sykkelveg langs Gamleveien/Losbyveien.

Løsning av oppdraget

Landskapsarkitektene har tegnet en helhetsplan for området med forslag til utforming av byrom/gatetun, gårdsrom og takhager. Helhetsplanen er på forprosjektnivå og hensyntar ganglinjer, universell utforming, fordeling av private og felles uteoppholdsarealer, adkomst for brannbil, plassering av trafo og prinsipp for overvannshåndtering. Utomhusplan for byggetrinn 1 er detaljert først til rammesøknad og senere som anbudsgrunnlag. Gjennom de ulike fasene har tett og godt samarbeid med arkitekt (Halvorsen & Reine) og tekniske fag (alle i Multiconsult) vært en suksesssfaktor. Prosjekteringen er gjennomført i en kombinasjon mellom 2D og 3D (Revit).

Våre tjenester

 • 3D prosjektering av utomhus i Revit
 • Helhetsplan (forprosjekt)
 • Prinsipp for fordrøyning og åpne overvannsløsninger
 • Utomhusplan for byggetrinn 1 til rammesøknad
 • Salgstegninger
 • Anbudsgrunnlag for byggetrinn 1
  • Utomhusplan
  • Planteplan
  • Detaljer
  •  Beskrivelse etter NS 3420