1/3

Planområde | Ill.: Multiconsult

2/3

E39 | Foto: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur 1390x576

E39 Bjørset – Skei

Reguleringsplan og konsekvensutredning (KU)

Reguleringsplan og konsekventutredning av 11 km av E39 langs Jølstravatnet mellom Bjørset og Skei. Konsekvensutredningstema har vert effektberegninger, utslipp, nærmiljø og friluftsliv, støy, landskapsbilde og kulturlandskap, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, naturressurser, GS-trafikk, anlegg, ROS og YM.

Vi har utarbeidet skisser for utviding av campingplass, hyttebygging, båtslipper ogparkering ved kirken. Avkjørselssanering er utført langs hele strekningen. 6 ulike vegstandarder ble vurdert på strekninga.

Løsning av oppdraget

Reguleringsplaforslaget og KU ble utarbeidet i tett samarbeid med Statens vegvesen

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Vegprosjektering
  • Landskapsplaner
  • Støyvurderinger
  • Geotekniske vurderinger
  • KU