Torvmyrvegen, E39, Volda, Furene, konsekvensutredning, ROS- analyse, Multiconsult

3D-illustrasjon av E39 på bru over Torvmyrvegen | Ill.: Multiconsult

E39 Volda – Furene

Kommunedelplan med KU og ROS-analyse

Multiconsult har på oppdrag fra Statens vegvesen laget kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) og ROS-analyse for utvikling av kryss- og sentrumsområder langs delstrekning av ny E39 mellom Volda sentrum og Furene, i Møre og Romsdal fylke.

Multiconsult har gjennomført en omfattende konsekvensutredning med en samfunnsøkonomisk analyse. Det har blitt vurdert fire alternative traseer og tunnelpåhugg i Volda sentrum/Sjukehuskrysset, og tre alternative traseer og tunnelpåhugg ved Furene. I tillegg til et utbedringsalternativ av dagens veg, og en forlengelse av Torvmyrvegen mellom industriområdet ved Furene og Hovden flyplass.

Hovedutfordringer har vært å finne trafikksikre løsninger i nye kryssområder, god framkommelighet og gode punkt for tunnelpåhugg, som ikke kom i for stor konflikt med vilttrekk, eksisterende bebyggelse og som ikke ga for store landskapsinngrep. Hensikten med planarbeidet har vært å få kartlagt konsekvenser av tiltakene og å få avklart arealbruken ved kryssområdene i Volda sentrum og Furene og tilkoblingspunkt til Torvmyrvegen. Planprosessen har gitt beslutningsgrunnlag for valg av vegtrasé.

Planområdet omfatter sentrumsområder i Volda med tettbebyggelse og friluftsområder, i tillegg til landbruksareal ved Rotevatnet og ved Furene.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har konstruert veg- og kryssgeometri og skråningsutslag, og veg i tunnel, med plassering og utforming av tunnelpåhugg for flere alternativ i tillegg til utbedring av dagens veg. Ved utarbeidelsen av konsekvensutredningen ble det etablert tverrfaglige team med kompetanse på alle prissatte og ikkeprissatte tema. Det er utarbeidet verdikart i tillegg til visualisering i VirtualMap.

Gjennom sammenstilling av KU bisto vi med anbefaling av alternativ. Multiconsult har gjennomført ROSseminar med avsluttende rapport, der risiko og sårbarhet for det valgte alternativet er grundig vurdert. Det er laget planbeskrivelse, bestemmelser og plankart (sosi) iht plan- og bygningsloven.

Våre tjenester

  • Oppdragsledelse
  • Vegplanlegging/prosjektering
  • Arealplanlegging iht pbl
  • Visualisering
  • Mengde- og elementbeskrivelse
  • Trafikkberegninger
  • Utredning og sammenstilling av alternative traseer