Multiconsult Samferdsel vei E134 Vågslid - Liamyrane

1/3

Eksisterende E134 mellom Ulevåvatn og Ståvatn | Foto: Multiconsult

2/3

Kolonnekjøring over Haukelifjell | Foto: Statens vegvesen

3/3

Illustrasjonsplan rasoverbygg ved Ulevåvatn | Ill.: Anne Siri Lingaas

E134 Vågslid – Liamyrane

Reguleringsplan med mål om en utbedret E134

Reguleringsplan med mål om en utbedret E 134, med bedre vinterregularitet i form av kortere strekninger med kolonnekjøring og færre dager med stengt fjellovergang. Dette gjøres gjennom å heve vegen i terrenget, legge til rette for fresefelt og å legge vegen utenfor rasutsatt område og vindutsatte områder med mye snø.

Den nye vegtraséen medfører at vegen blir ca. 12 km kortere, og antallet høydemeter kuttes fra 1420 til rundt 500. Ny Haukelitunnel er prosjektert som 2-løpstunnel med 4 kjørefelt. Prosjektet vil føre til bedret trafikksikkerhet, bedre vegstandard og at gjennomgangstrafikken går utenom Røldal sentrum. Ny tunnel ved Haukelisæter vil dele og redusere kolonnestrekningen som i dag er på 12 km.

Løsning av oppdraget

 • Prosjektet og arbeidet var kjent, ettersom Multiconsult også har utarbeidet kommunedelplan for området
 • Tett samarbeid med Statens Vegvesen for å minimere driftsutfordringene og regulariteten og å unngå rasområder i vinterhalvåret.
 • Justering av linjen for å ta hensyn til vinterforhold ble gjort på stedet
 • Historiske vegtraséer fra 1880 og 1960 er ivaretatt i samarbeid med Riksantikvaren.
 • Koordinering mot brukonstruktør fra Aas Jakobsen
 • Levert 3D-grunnlag til Statens vegvesen for utarbeidelse av presentasjonsfilm
 • Eksisterende veger blir benyttet og til dels utbedret for å få en sammenhengende gang- og sykkelveg over fjellet

Våre tjenester

 • Reguleringsplan veg
 • Vegprosjektering
 • Støyberegninger
 • Landskapsplaner
 • Overvannshåndtering
 • Miljøgeologi/naturmangfoldsloven