1/5

Situasjonsplan | Ill: Multiconsult

2/5

Søppeløy | Ill: Multiconsult

3/5

Sitteelementer | Ill.: Multiconsult

4/5

Eksisterende situasjon | Foto: Multiconsult

5/5

Eksisterende situasjon | Foto: Multiconsult

Dampskipsbrygga

Skisse- og forprosjekt

Prosjektet går ut på å gi plassen tilbake til Fredrikstads befolkning. Den brukes i dag først og fremst som trafikkareal for gjennomkjøring og parkering, men har en historie som plass for lossing av varer da dampskipene la til her tidligere. Historisk sett var dette en plass belagt med storgatestein uten noe vegetasjon. Rundt plassen er det flere historiske bygninger, bl.a. den tidligere kinoen verdensspeilet med tilhørende kafé.

Løsning av oppdraget

Kommunens intensjon er at dette blir en plass der det vil være mange arrangementer, og der byens befolkning vil oppholde seg og skape liv på plassen. Trafikken skal underordne seg, og plassen utformes derfor etter shared space prinsippet. Det er samme belegg gjennomgående over hele plassen, veien har kun en kant med vis 2cm.

Som belegg er det tenkt at storgatesteinen som har vært brukt på plassen tidligere, og nå ligger på lager, gjenbrukes. Belegget skal henvise til historien, men samtidig gi plassen et uttrykk som tilsvarer nåtiden. Brosteinen skal ha skåret topp for å være universelt utformet. Kommunen ønsker at bryggepromenaden beholdes, brosteinsstripene fra denne fortsetter derfor over plassen for å binde den sammen med promenaden. Disse stripene vil få samme farge som belegget ellers, det er kun steinens overflate som skiller seg ut.

Vegetasjonen er holdt til bryggekanten og plassen er helt fri for trær. Dette er i tråd med plassens historiske utforming og gjør den godt egnet for større arrangementer.

Som sitteelementer er det valgt sittekuber i treverk. Disse refererer til trepallene som ble brukt til lossing tidligere. Sittekubene er fleksible, dvs flyttbare. Da kan plassen tas i bruk på ulike måter og tilpasses arrangementene som vil finne sted. De skal samtidig være såpass tunge at de ikke havner i elven.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Oppfølging