Regnbed med beplantning | Ill.: Multiconsult

Bryggen i Bergen

Grunnvanshåndtering – Regnbed

Grunnvannet er alt vannet som ligger under bakken og som fyller opp alle sprekker og porer. Grunnvannet utgjør en del av den grunnen som Bryggen hviler på. Siden 1979 har grunnvannstrykket under deler av Bryggen blitt redusert. Det påvirker både bygg og kulturlag negativt i form av at grunnen synker. Eksperter av ulikt slag har derfor i løpet av de siste årene jobbet iherdig for å hindre at området skal synke mer. Målsetningen er å utvikle tiltak som stabiliserer grunnvannet, forbedrer bevaringsforholdene for kulturlagene og reduserer den ujevne setningsutviklingen i grunnen under bygningene. Tankanlegg for overvann, drensledninger, pumper og regnbed (for direkte infiltrasjon av overvann) i Bryggeparken er direkte tiltak. Regnbedet etableres fra overløpsvann fra tanken og vann fra overvannskummer.

Regnbedet består av over 700 urter og stauder og er det største regnbedet i sitt slag anlagt i Norge som et fordrøyningsanlegg. Plantevalget i regnbedet baseres på hardføre arter og sorter som har denne landsdelen som naturlig voksested og er vel egnede til regnbed og er ‘vannkjære’. De fleste foreslåtte planter er stauder som har historie i den norske kultur enten som prydplante, medisin eller nytteplante. Plantene er satt sammen både med tanke på farge, blomstringstid og plasseringsted i regnbedet tilpasset hvor mye fuktighet plantene tåler.

Løsning av oppdraget

Drensledninger, pumper og tanker var første steg for å reetablere grunnvannets opprinnelige høyde.

Regnbed er ett av de videre tiltakene for at vannet skal drenere ned i grunnen fremfor å renne på tette felter på overflaten.

Byggemøter og tett dialog med bl.a byantikvar med tanke på kulturhistoriske grunnforhold var svært viktig.

Plantevalget er gjort ut fra historisk perspektiv og vanntoleranse.

Anleggsteknisk oppbygging av regned med funksjon å skulle holde på vann for å bevare kulturhistoriske lag i grunnen, men samtidig drenere.

Oppbygging av plantefelt med bakgrunn av NVEs rapport om tilrettelegging av regnbed. Fortløpende geotekniske vurderinger.

Våre tjenester

  • Arbeidstegninger
  • FDV dokumentasjon
  • Prosjektstyring
  • Byggeledelse