1/2

Skisseprosjekt | Ill.: Multiconsult

2/2

Eksisterende bygg på Borgtun skole, ved hovedinngang | Foto: Tromsø kommune

Borgtun barneskole

Landskapsplan

Tomten ligger på Borgtun i Tromsø, ca 2,5 km nord for sentrum. På tomten er det i dag barneskole for 1-7 trinn. Tilstøtende nærområder består hovedsakelig av boligbebyggelse, samt handelshøyskolen nord for tomten.

Tomten består av et variert terreng, med både flate soner og skrånende terreng, asfaltflater og naturområder. Vest for skolebygget ligger det et flott naturområde, mot sør er det en stor åpen skolegård samt fotballbanen og den største akebakken, mot øst er det varierende terreng med flate soner og en del skrånende terreng. I nord finnes det en ballbane og naturområder. Dagens lekearealer og lekeapparater er forfalne og lever ikke opp til dagens standard.

Løsning av oppdraget

Oppdraget omfatter prosjektering av Borgtun skoles uterom i sin helhet. Skolebygget er eksisterende og skal bevares slik det er, mens utearealene skal gjennomgå en helhetlig oppgradering.

Det kreves omdisponering og nytekning for å få til en god, funksjonell og spennende arealbruk og aktivitetssammensetning. Borgtun skole skal kunne brukes som nærmiljøanlegg utenfor skoletiden, og bruk av robuste materialer og løsninger som passer til ulike brukergrupper og aldersgrupper er derfor sentralt. Tilstrekkelige arealer for snødeponering på vinteren skal settes av på hensiktsmessige plasser. Det tilrettelegges for varierte lekemuligheter med ulike materialer som stimulerer og utfordrer barna, både de minste og de største.

Vårt hovedkonsept har vært å synliggjøre og forsterke den naturlige vegetasjonen rundt skolen, ved å dra vegetasjonen enda mer inn i skolegården og definere overgangen mellom hardt belegg og vegetasjon. For å myke opp de harde flater er det tenkt et helhetlig grep med hinderløype i tredekke som med ulike høyder og bredder vil være et gjennomgående element i skolegården og bidra til lek på tvers av skolegården. En gjennomgående løpeløype som går på tvers av alle aktivitetssonene samler skolegården og skaper et helthetlig uttrykk.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Oppfølging