1/3

Oversiktplan | Ill.: Andreas Wendt

2/3

Gang- og sykkelbru | Foto: Andreas Wendt

3/3

Ny rundkjøring | Foto: Andreas Wendt

Boligfelt Tysemarka

Vei og VA

Prosjektet omfattet teknisk opparbeidelse av boligfelt for 240 boenheter. I dette inngår nedsprenging og planering av boligområde, interne veier med VA- og kabelanlegg i boligfeltet, hovedtilkomstvei fra Vestlivegen til’ boligfeltet.

Prosjektet omfattet også:

 • Ny rundkjøring i Vestlivegen med sideveier
 • Gangbru over Vestlivegen ved rundkjøring
 • Utvidelse av kryss/avkjørsel fra E39 mot Vestlivegen

VA-anlegget omfattet i tillegg til interne VA-anlegg i boligfeltet:

 • Ny hovedvannledning (Ø400) for SVA (Stord vatn og avløp), lengde ca. 900 m
 • Slamavskiller og pumpestasjon for avløp fra boligfeltet
 • Pumpeledning for avløp fra pumpestasjon via hovedtilkomstvei til feltet/Vestlivegen til påkoblingspunkt i Kleivane

Løsning av oppdraget

Grunnlaget for detaljprosjektering var godkjent reguleringsplan for nytt boligfelt.

Prosjekteringsarbeidet inneholdt SHA-plan, detaljprosjektering, anbudsdokumenter, anbudsevaluering og oppfølging i byggeperioden, og ble gjennomført i tett samarbeid med kommunen.

Våre tjenester

 • Reguleringsplan
 • Detaljprosjektering terrengutforming, veg, VA, og samferdselskonstruksjoner
 • Utarbeidelse anbudsdokumenter
 • Evaluering av tilbud
 • Oppfølging i byggeperioden