Foto: Jo Michael

Vassdragsforvaltning

Multiconsult har et sterkt og bredt fagmiljø innen vann- og vassdragsforvaltning.

Ved å jobbe i tverrfaglige team bestående av eksperter innen tekniske, vannfaglige og miljømessige-fag utvikler Multiconsult bærekraftige løsninger for fremtiden.
Multiconsult legger vekt på en helhetlig tilnærming med integrering av de rette fagpersonene både i planlegging og gjennomføring av prosjekter. Selskapets fagfolk jobber daglig med et bredt spekter av problemstillinger som flom- og erosjonssikring, miljøtilpasset driftsvannføring, produksjonsberegninger og minstevannføring, magasinrestriksjoner, miljøforbedrende tiltak, fisketrapper, inntaksløsninger og restaurering av dammer, elvestrekninger og vassdrag.

Det legges vekt på å kombinere og utvikler kompetanse på hydrologiske og hydrauliske modeller med ferskvannsbiologi og landskapsanalyser. Selskapets brede kompetanse gir et fortrinn i planlegging og gjennomføring av vassdragsrelaterte prosjekter. Biologer, hydrologer, landskapsarkitekter og vannkraftingeniører jobber tett sammen og har blant annet utviklet modellverktøy som optimaliserer avveiningen mellom miljøtiltak og kraftproduksjon.

Multiconsult kan bistå i alle trinn av en vilkårsrevisjon. Gjennom lang erfaring med planprosesser og utredninger og tverrfaglige kompetanse dekker selskapet alle nødvendige fagområder i denne typen prosesser. Med en helhetlig tilnærming kan revisjonene samordnes med opprusting og utvidelse av eksisterende prosjekter samt med eventuelt foreliggende forvaltningsplaner og miljøtiltak (i hht. vannforskriften) på en hensiktsmessig måte.

Typiske tjenester:

 • Produksjonsberegninger og hydrologiske grunnlagsdata
 • Nedbørfeltanalyse, hydrologisk modellering
 • Felthydrologi og hydrometri, inkludert etablering av målestasjon
 • Flomsonekartlegging og magasinrouting
 • Flom- og erosjonssikring
 • Sedimentmålinger og sedimenthåndtering
 • Ferskvanns- og fiskeundersøkelser
 • Bistand ved revisjon av konsesjonsvilkår
 • Tilråding om minstevannføring
 • Vassdragsrestaurering og biotopforbedrende tiltak
 • Miljødesign og avbøtende tiltak i vassdraget
 • Integrering av revisjonsprosessene mot vannforskriften og forvaltning på vassdragsnivå
 • Vann- og miljøovervåking og analyser