1/5

Foto: Multiconsult

2/5

Foto: Multiconsult

3/5

Foto: Multiconsult

4/5

Prinsippsnitt | Illustrasjon: Multiconsult

5/5

Plantegning | Illustrasjon: Multiconsult

Sikring av vassdrag i Sør-Fron

Sikring av Augla, Brandsrudsåa og Skurdalsåa.

Sør- Fron kommune i Oppland har blitt rammet av flere flommer de siste årene, senest i juli 2017. Det har tidligere blitt utført sikrings- og krisetiltak i regi av NVE og grunneiere i flere av vassdragene i kommunen.

I den forbindelse har NVE bedt om et skisseprosjekt for vurdering av utbedring av eksisterende tiltak, samt vurdering av behov for nye sikringstiltak i vassdragene Augla, Brandrudsåa og Skurdalsåa. Det har blitt utarbeidet kostnadsestimat for oppgradering av eksisterende tiltak og foreslåtte nye tiltak.

Løsning av oppdrag

Multiconsult har utført flom- og vannlinjeberegninger for å vurdere eksisterende sikringsnivå i alle tre vassdrag. Det har også blitt gjennomført en miljøvurdering for å sikre at naturmiljøet i vassdragene ivaretas ved implementering av tiltak.

For Augla og Brandrudså ble tilstand av eksisterende tiltak vurdert og det ble anbefalt utbedring og oppgradering av tiltakene. I nedstrøms del av Brandrudsåa ble det utarbeidet skisser for foreslåtte nye tiltak. Tiltakene består primært av betongvegg, erosjonssikring av stein og natursteinsmur, og det er utarbeidet kostnadsoverslag for disse.

For Skurdalsåa ble eksisterende kristetiltak vurdert, og det ble ikke identifisert behov for oppgradering. For å flomsikre Harpefoss skole ble det foreslått to alternativ; oppgradering av brua under Gålåvegen eller etablere en overløpsledning for å ta unna flomvannet. Det ble utarbeidet et grovt kostnadsestimat for begge alternativene, og anbefalt å gjennomføre forprosjekt dersom man ønsker å gå videre med et eller begge alternativ.

Våre tjenester

  • Hydraulisk modellering
  • Tiltaksvurderinger
  • Kostnadsestimat