1/4

Foto: Geir Halvor Sollid

2/4

Foto: Marja Skotheim Folde

3/4

Foto: Geir Halvor Sollid

4/4

Modellillustrasjon | Illustrasjon: Multiconsult

Møllefossen fisketrapp

Rehabilitering av fisketrapp i Skien sentrum

I mai stod den nye fisketrappen i Skien sentrum, prosjektert av Multiconsult, ferdig. Landskapsarkitektene i seksjon for miljø- og naturressurser, sammen med byggingeniører, har stått for design og prosjektering av den 40 m lange fisketrappen bestående av 15 kulper. Det har vært et tett samarbeid mellom LARK, RIB og fiskebiologer fra NORCE for å utforme et funksjonelt og bærekraftig miljødesign. I tilknytning til fisketrappen har landskapsarkitektene designet et parkanlegg med godt utsyn til trappen.

Hovedmålsetningen med prosjektet er å etablere en funksjonell fisketrapp som sikrer fremkommelighet for anadrom laksefisk (laks og sjøørret), ål og niøye. Den eksisterende fisketrappa var i dårlig forfatning, og ble fjernet i sin helhet.

Et viktig delmål har vært å tilrettelegge for gang- og sykkelforbindelsen rundt Bryggevannet og oppgradere byrommet omkring fisketrappa. Dette er en del av et større arbeid som er viktig for byutviklingen.

Løsning av oppdrag

Parkanlegget rundt fisketrappen har et kombinert formål der det er tilrettelagt for rekreasjon, observasjon og samlingsarena. Parken er bygd opp som et amfi med betong, gress og trevirke som hovedmaterialer.

Den store treplattingen har universell adkomst fra veien, og den gir publikum mulighet til å komme nært inn på vannet i fisketrappen og se fisk vandre oppover trappen. I den store kulpen nederst i trappen er det lagt ut store steiner for å gi fisk skygge og skjulesteder før de finner veien videre.

Fiskepassasjer konstruert for oppvandrende laksefisk har blitt brukt i artsrike vassdrag i en rekke land. Mange av disse fiskepassasjene har imidlertid vist seg å fungere dårlig i forhold til målartene og årsklassene de er planlagt for.

Viktige årsaker til dette har vært for stor fallgradienten, for små kulperog at vannhastigheten og energitettheten gjennom passasjene har vært større enn svømmekapasiteten til fisken.

Våre tjenester

  • Bærekraftig miljødesign og detaljprosjektering av fisketrapp bestående av arbeidstegninger, snitt, 3D-modell og beskrivelse
  • Detaljprosjektering av parkanlegg bestående av arbeidstegninger, snitt, 3D-modell og beskrivelse
  • Ansvar for koordinering av felles 3D-modellRIB/LARK/RIM
  • Oppfølging i byggefase