Flomsikring ved Gjemselund stadion i Kongsvinger | Illustrasjon: Multiconsult

Flomverk Gjemselund

Prosjektområdet ligger ved Gjemselund i Kongsvinger sentrum, på nordsiden av Glomma. Området langs elva består av Strandpromenaden som går fra Sæter til Vangen. NVE kartlaga i 2018 status og vurderte behov for oppgradering av Kongsvinger flomverk. Denne kartleggingen ble utført av Multiconsult.

Prosjektet omfatter utredning og forenklet teknisk plan av parsell 3, samt opsjon på reguleringsplan for den vestligste delen. Forenklet teknisk plan skal danne grunnlag for reguleringsplan og fremtidig byggeplan. Parsellen er i dag flomsikret for 20-50 års flom, og det er ønskelig å se på mulighetene for å sikre området mot en 200-års flom.

Flomverket framstår som en enkel voll som er anlagt til strandpromenade. For ny flomsikring er det behov for å øke høyde på flomverk forbi eneboliger, pumpehus og dagens Gjemselund stadion. Oppgradert flomverk skal ivareta dagens bruk av strandpromenaden som viktig rekreasjonsområde for lokalbefolkning.

Løsning av oppdrag

Utarbeidelse av prinsippsnitt for ulike alternativer for utforming av flomvoll for strekningen og tilpasning rundt pumpehuset ved Gjemselund stadion.

For å skape en god dialog rundt de foreslåtte tiltakene og imøtekomme ønsker fra grunneiere ble det avholdt grunneiermøte der prinsippsnittene ble diskutert.

Avklaringer rundt eksisterende infrastruktur for VA-anlegg og kabler i forbindelse med pumpehuset er en sentral del av prosjektet. Utforming av oppgradert flomverk må ivareta drift av tekniske anlegg.

Våre tjenester

  • Forenklet teknisk plan
  • Geotekniske grunnundersøkelser
  • 3D-modellering og illustrering
  • Kostnadsestimat
  • Opsjon: Reguleringsplan