1/4

Jernbanebrua over Glomma ved Fetsund | Foto: Multiconsult

2/4

Bebyggelse langs Glomma nord for jernbanebrua | Foto: Multiconsult

3/4

Illustrasjon: Multiconsult

4/4

Planskisse | Illustrasjon: Multiconsult

Flomsikring av Fetsund sentrum

Mulighetsstudie - vurdering av alternative løsninger

Prosjektet omfatter en vurdering av helhetlig flomsikring av Fetsund sentrum mot Glomma, en strekning på ca. 1,5 km. Det er flere utfordringer knyttet til etablering av flomsikring i området; fredet areal, jernbane, grunnforhold, arealknapphet, elveutløp og koordinering mot VA-nettet. Hensikten med oppdraget har vært å gi NVE beslutningsgrunnlag for hvor vidt man skal gå videre med prosjektet.

Mulighetsstudiet besto i å vurdere alternative løsninger, for så se nærmere på dèt alternativet som ble tverrfaglig vurdert som mest optimalt. Teknisk utforming, konsekvenser, grove mengdeberegninger og prinsipptegninger som viser gjennomførbarhet, samt 3D-visualisering av anbefalt løsning er presentert. Det er også utarbeidet et grovt kostnadsestimat og beregnet nytte/kost, og gitt spesifikke anbefalinger for eventuelt videre arbeid.

Løsning av oppdrag

Mulighetsstudiet har vurdert tiltak som helhetlig flomsikrer Fetsund sentrum mot 200-årsflom i Glomma, fra Fetveien i sør og til nord for Holsevja.

Foreslått tiltak er beskrevet med tekniske løsninger, konsekvenser og grovt kostnadsestimert til 103,6 MNOK. Anbefalt tiltak består av en kombinasjon av flomvoll, tetningsvegger og flomsluse, og integrerer gang- og sykkelvei på store deler av strekningen.

Det er også gjort en vurdering av behov for overvannshåndtering i Fetsund sentrum under en flomsituasjon. Det er beregnet at nåverdien av kostnadene knyttet til anbefalt tiltak vil overskride nåverdien av nytten, men det påpekes at ikke-prissatte konsekvenser av tiltaket kan overveie dette forholdet, slik som blant annet de positive effektene ved økt tilgjengelighet og rekreasjonsmuligheter langs elvebredden ved etablering av gang- og sykkelveg.

Det er også påpekt at det må gjøres nærmere grunnundersøkelser, samt akvatiske og terrestriske undersøkelser, før man velger å gå videre med prosjektet.

Våre tjenester

  • Hydraulisk modell
  • Prosjektering av tiltak
  • 3D-visualisering
  • Kost-/nyttevurderinger
  • Kostnadsestimat
  • Konsekvensutredning