Rehabilitering og ombygging

Multiconsult Bygg og Eiendom er Norges største rådgivermiljø innen eksisterende bygg og konstruksjoner. Vi tilrettelegger og finner løsninger for alle typer rehabiliteringer og ombygginger, og gjør vurderinger i alle byggets faser.

Våre medarbeidere har spisskompetanse på eksisterende bygningsmasse. Fagmiljøet består primært av sivilingeniører, ingeniører og økonomer. Multiconsult har medarbeidere med doktorgradskompetanse innen alle fagfelt.

Eksisterende og fremtidens bygningsmasse er en viktig del av klimaløsningen, og bærekraft er en sentral del av Multiconsults kompetanse. Multiconsult bistår eiere og brukere med skadevurderinger, årsaksvurdering og utbedringsforslag. Vi bistår forsikringsselskaper og advokater i tvistesaker.

Multiconsult har spesialkompetanse på eldre materialer og konstruksjoner, og omfattende erfaring innen kulturhistoriske, vernede og fredede bygninger. Fagmiljøet består blant annet av arkeologer, arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Selskapets eksperter har god dialog med Riksantikvaren, Byantikvarer og Fylkesantikvarer.

Multiconsult er sterkt delaktige innen utvikling av fagområdet ombygging, har en rekke FoU-prosjekter og bidrar med undervisning, kurs og foredrag for ulike utdanningsinstitusjoner.

Tjenesteområder

 • Mulighetsstudier / Egnethetsanalyser
 • Teknisk tilstandsanalyse på ulike nivåer (bygg, brann, VVS, EL og /eller miljø)
 • Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Vedlikeholds- og forvaltningsplaner
 • Skadevurdering / Tvistesak
 • Betongteknologi (eget laboratorium)
 • Prosjektering, kostnadskalkulering, anbudsevaluering og oppfølging
 • Antikvarisk verdi, bevaringshensyn og kommunikasjon med antikvariske myndigheter
 • BIM/etablering av 3D-modeller
 • Kurs og undervisning
 • FoU-prosjekter
 • SHA-koordinator for prosjektering og utførelse